برآورد پیشرفت پروژه
تا 98/09/30 15%
تا 99/09/30 40%
تا 1400/09/30 76.5%
شرکت زیر مجموعه
پتروشیمی تبریز
برآورد هزینه طرح
16.5 میلیون یورو
درباره پروژه :
احداث واحد پلی پروپیلن با استفاده از پروپیلن مازاد مبتنی بر تکنولوژی Batch در راستای افزایش سبد تولیدات پلیمری شرکت و تکمیل زنجیره ارزش که خروجی این واحد جدید، 11 گرید قابل تولید پلی پروپیلن خواهد بود.

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه