اخبار

بازدید میدانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر و هیئت همراه از "مجتمع گندله سازی بهاباد"، هفتۀ آخر اردیبهشت 1400.