اخبار

بازدید میدانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر و هیئت همراه از "آهن و فولاد غدیر ایرانیان"، هفتۀ آخر اردیبهشت 1400.