صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
شرکت بين المللي توسعه ساختمان
معرفی
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل 1364 ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 3552 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ. در ﭘﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ 1377/3/26 ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 142583 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. 
              ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ 1383/3/26و ﻣﻮرخ 1383/9/10 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم و ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم) ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم) از ﺗﺎرﯾﺦ 1383/7/20 در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از ﺗﺎرﯾﺦ 1383/10/9 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﺻﺪو ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﻮرﺳﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 2 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧـــﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ، زﻣﯿﻦ (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث) ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺷـــﻬﺮك، ﻣﺠــﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، اﺣﺪاث و اﺟﺎره ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﺟﺎره اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راه ﺳﺎزي و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﺎم و ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.
چشم انداز
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اﯾﻤﻦ، ﮐﺎرا ، ﺑﺎدوام و زﯾﺒﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، در اﻓﻖ زﻣﺎﻧﯽ 5 ﺳﺎﻟﻪ آﺗﯽ ﺧﻮد، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﯾﺮ را ﺑﺮاي ﺳﺎل 1398 ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :
  • ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در ﮔﺮوه اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي، اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽ و ﺳﻮد آوري .
  • ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﮐﻼن در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﮐﺸﻮر از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ.
  • ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮدن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره و ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎزي در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺸﻮر.
  • توسعه گستره جغرافيايي فعاليت به خصوص در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.
  • حضور مؤثر در عرصه‏هاي بين‏المللي با استفاده از کنسرسيوم‏ها و مشارکت‏هاي خارجي.

سهامداران
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻏﺪﯾﺮ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺪود 87 درﺻﺪ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺣﺪود 4 درﺻﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ

 • شرکت هاي زيرمجموعه :
 •  شرکت آ.اس.پ
 • شركت خانه سازي باغميشه
 • شرکت کيش روياي زندگي
 • مهندسين مشاور پيمان غدير
 • مهندسي و ساخت پارس سازه
 • شرکت تيسا کيش
 • شرکت سرپناه فارس
 • ساختمان غدير خوزستان
 • شرکت ساختماني آذربايجان
 • شرکت افق سازه پايا
 • شركت نارنجستان گستر
 • شركت بهسان پارس