صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
هلدينگ دريايي وحمل و نقل
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖ
  • ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﺶ ﻃﯽ آﮔﻬﯽ ﺷﻤﺎره 41/712575 ﻣﻮرخ 1389/9/29ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره 19182 ﻣﻮرخ 1389/10/16 ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 8654 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
گستره فعاليت
  • ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ، ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎرى، اﺟﺮا، ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﻰ و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و اﻧﺮژى، ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردى، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﻰ، ﻫﻮاﯾﻰ و رﯾﻠﻰ و ﺟﺎده اى
  • ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪرى و درﯾﺎﯾﻰ، ﻻﯾﺮوﺑﻰ، ﯾﺪك ﮐﺸﻰ، ﭼﺮاغ ﻫﺎى درﯾﺎﯾﻰ، ﺗﺠﺴﺲ و ﻧﺠﺎت، راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﮐﺸﺘﻰ ﻫﺎ، ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﻰ، ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮى، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮى.
  • واردات و ﺻﺎدرات، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻏﯿﺮﻫﺮﻣﻰ و ﻏﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ اى، ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﻰ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ.
ماموریت
  • ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﺶ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻏﺪﯾﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﻣﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ.

  • شرکت هاي زيرمجموعه :
  • كشتيراني ايران مارين سرويسز
  • شرکت دريابان جنوب ايران کيش
  • شركت سپهر ترابر غدير