صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
هلدينگ سيمان
معرفی
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺪﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ 1376/8/22 ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 135658 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎﻫﺪف اﯾﺠﺎد ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ، راه اﻧﺪازي و اداره اﻧﻮاع ﻃﺮﺣﻬﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي دراﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ از ﺳﺎل 1382 رﺳﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻏﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﮏ 100 درﺻﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 3350 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن، ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺮق، ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﯿﻤﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن 10 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
مأموريت
 • رسالت شرکت کمک به عمران و آباداني و استحکام بناهاي کشور مي باشد.
 • ما با فعاليت متعهدانه در صنعت سيمان و بتن آماده و ارائه محصولات با کيفيت برتر و خدمات شايسته، تلاش مي کنيم اولين انتخاب مشتريانمان باشيم.
 • ما به عنوان برترين هلدينگ تخصصي سيمان ضمن حفظ سهم بازار و تثبيت موقعيت خود در بازارهاي داخلي، حضوري مستمر و خوشنام در ساير کشورهاي منطقه خواهيم داشت.
 • ﮔﺮوه ﻫﺎى ذﯾﻨﻔﻊ اﺻﻠﻰ در اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي و ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات آن ﻫﺎ (ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاي ﺳﻬﺎﻣﺪاران)ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.
چشم انداز
 • شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير برترين هلدينگ تخصصي کشور است که در پرتو ارزش محوري و با حفظ سهم بازار خود و مديريت شايسته شرکت هاي تابعه، بالاترين بازده صنعت سيمان را کسب نموده است.
شركت‌هاي زیرمجموعه
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﮐﻮره و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ 3/6 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻي رﻫﻨﻮرد ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﻧﯿﮑﺎن ﺗﺠﺎرت ﺷﻔﻖ
 • ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن

 • شرکت هاي زيرمجموعه :
 • شركت سيمان شرق
 • شركت سيمان سپاهان
 • شركت سيمان كردستان
 • شركت سيمان دشتستان
 • شرکت سرمايه گذاري دي
 • شركت سرمايه گذاري آذر
 • شركت سيمان ساروج بوشهر
 • مهندسي تحقيقات غدير مهر ايرانيان