صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
هلدینگ برق و انرژی
معرفی
 • ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺎدر، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و رﻓﺎه ﺟﻮاﻣﻊ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻏﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر در راﺳﺘﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اﻫﺪاف ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان، رﺷﺪ ﻧﻤﺎد ﺑﻮرﺳﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻬﺎﻣﺪارن ﻋﻤﺪه و ﺟﺰء ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و آب و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺧﺮﯾﺪ و اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮق و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي آﺑﺸﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آب، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮق و اﻧﺮژي ﻏﺪﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ 1390/7/05 ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 414830 در اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ 100 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﻤﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ 6.000 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
اهداف و فعاليت ها 
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ آب و ﺑﺮق ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و آب و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺣﻮزه اﻧﺮژي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻫﺎي را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ:
  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮق، آب و اﻧﺮژي؛
  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق و اﻧﺮژي؛
  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻧﻮ (از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﻗﺂﺑﯽ، ﺑﺎدي، ﺧﻮرﺷﯿﺪي، زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز و ...)
  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق، آب واﻧﺮژي؛
  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب و ﭘﺴﺎب و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ، از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺸﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ؛
  ﺻﺎدرات و واردات ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق، آب و اﻧﺮژي ؛
  ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻧﺮژي ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري، اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ، اﺳﺘﻘﺮار زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي و . . .
  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ.
  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺮژي ﺑﺮق، راه اﻧﺪازي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ؛
  ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ، ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ؛
  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮق؛
  ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه ﺑﺮق در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و ﺳﻮآپ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺮق، راﺳﺎً و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ؛
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ؛
  اﺧﺬ و اﻋﻄﺎي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺐ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ؛
  ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ؛ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺠﺎز، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ،
  اخذ و اعطاي هرگونه نمايندگي و ايجاد شعب در داخل و خارج از کشور و نيز اخذ مجوزهاي لازم به منظور اجراي طرحهاي توليدي، صنعتي و خدماتي؛
  ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛
  ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژه ى ﺳﻮء آپ از ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

 • شرکت هاي زيرمجموعه :
 • شرکت توسعه مسير برق گيلان
 • شرکت مديريت توليد برق گيلان
 • شرکت توسعه برق غدير اکسين
 • توليد برق خوزستان مپنا
 • غدير انرژي هامون ابوموسي
 • توليد نيروي برق لامرد