صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
پيام هيات مديره
 • حمد و ثنا سزاوار پروردگار متعالی است که بخشنده و مهربان و پاک و منزه از هر عیب و نقص است. هم او که ما را یاری رساند که علیرغم محدودیتهای حاکم بر اقتصاد کلان و بازارهای کسب و کار کشور ، اقدامات مناسبی در جهت منافع سهامداران محترم شرکت که از ارزشمندترین اقشار بازنشسته کشور هستند، اتخاذ و پیگیری نماییم .
  شرکت سرمایه گذاری غدیر با برخورداری از مقیاسی وسیع ، دو ماموریت را همزمان به انجام می رساند :
  1) تامین مالی صندوقهای بازنشستگی برای ایفای تعهدات جاری خود نسبت به بازنشستگان
  2) حفظ و ارتقاء ارزش شرکت برای بهره مندی بازنشستگان از منافع آتی سرمایه گذاریها و داراییها

  هیئت مدیره با این باور که فعالیت شرکت سرمایه گذاری غدیر موثر بر توسعه کشور از یک سو و تامین کننده نیازهای گروه عمده ای از بازنشستگان کشور از سوی دیگر است ، همواره در تلاش است تا اهداف مترتب بر دو ماموریت فوق را به صورتی ثمربخش و بهینه در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت کارای هلدینگهای تخصصی زیر مجموعه محقق نماید.
  صیانت از نیروی انسانی ، ایفای مسئولیتهای اجتماعی ، رعایت ملاحظات زیست محیطی و احترام به حقوق عمومی باور های هیئت مدیره در انجام وظیفه است.
  ازخدای بزرگ عظمت و سربلندی ایران و سعادت مردم ایران را آرزو می کنیم.