صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
پيام هيات مديره
 • پس از حمد وثناي خداوند متعال، با استعانت از درگاه احديت اين توفيق بزرگ حاصل گرديد تا طي سال گذشته ، عليرغم همه محدوديت هايي که اقتصاد ايران از ناحيه تدوام شرايط رکودي داشت ، در جهت منافع سهامداران محترم گام هاي مناسبي برداريم و از ازاينرو قدردان حسن اعتماد آنان به شرکت سرمايه گذاري غدير باشيم.
  • ما معتقديم که شرکت سرمايه گذاري غدير به عنوان بزرگترين هلدينگ چند رشته اي دربازار سهام دو ماموريت اساسي در جهت تحقق اهداف سهامداران محترم بر عهده دارد:
   اول ، تخصيص منابع سرمايه اي در آن دسته از فعاليت هاي سرمايه گذاري که با توجه به توانمندي هاي غدير ، بالاترين بازدهي را در بلندمدت ايجاد نمايد
   دوم ، ايجاد رويه هايي که در راستاي اصول حاکميت شرکتي ، زمينه ساز بکارگيري نيروهاي توانمند به منظور اداره بهينه دارايي ها باشد.رويکرد غدير در تدوين استراتژي ها و ايجاد و تکميل رويه ها در مهمترين کميته هاي حاکميت شرکتي همچون کميته سرمايه گذاري ، کميته حسابرسي، کميته انتصابات ،
   کميته جبران خدمات و کميته ريسک شاهدي بر اهميت اين موضوع است.

   با توجه به تمرکز غدير در بازار اوليه ، ما بر اين باوريم که ديدگاه مشترک ما با سهامداران محترم در ترسيم آينده غدير، مهمترين سرمايه ما در جهت تحقق استراتژي هاي آن است. همکاري سهامداران محترم در تصويب افزايش سرمايه هاي غدير در دو سال اخير به خوبي گواهي بر اين ديدگاه مشترک بوده و بي شک اين امر نويدبخش موفقيت هاي غدير در آينده نزديک خواهد بود.
   حدو 87 درصد سهام غدير در مالکيت صندوق هاي بيمه اجتماعي بوده و اين ما را متقاعد کرده است که هر تصميم گيري در غدير مي تواند در راستاي بهبود اقتصاد ملي بوده و اين توجه غدير به موضوع مسئوليت هاي اجتماعي را يادآور مي سازد. از آن جهت است که توجه به توسعه پايدار با در نظر داشتن ملاحظات زيست محيطي و صيانت از انسان از اولويت هاي ما در کليه سرمايه گذاري ها خواهد بود.

   عظمت و سرافرازي ايران اسلامي و عزت و رفاه ملت ايران را از خداوند بزرگ مسئلت مي نماييم.