صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
قیمت های چرخشی
نام نماد قيمت نهايی تغيير قيمت درصد تغيير حجم
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ فرآور
۹,۷۳۲
۴۴
۰/۴۵
۴۵۵,۳۱۴
بانك ملت وبملت
۱,۱۱۳
۳
۰/۲۷
۱۰,۰۱۹,۸۷۴
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ وآذر
۳,۹۹۰
۹۶
۲/۴۶۵
۲۳,۹۹۸
خوراك‌ دام‌ پارس‌ غدام
۷,۲۲۴
۳۵۹
۴/۷۳۴
۱,۵۶۸
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ وسپه
۱,۵۱۲
۳۸
۲/۴۵۲
۳۳۰,۱۷۷
زامياد خزاميا
۷۹۸
۳
۰/۳۷۵
۱۰,۷۵۷,۷۷۶
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران وتوصا
۱,۰۸۳
۳۲
۳/۰۴۵
۱,۳۶۴,۲۵۷
ليزينگ ايرانيان وايران
۱,۶۵۹
۷۸
۴/۹۳۴
۵,۸۸۳,۲۱۶
تكنوتار تكنو
۲,۳۴۳
۶۰
۲/۶۲۸
۷۷۱,۵۹۸
تايدواترخاورميانه حتايد
۳,۳۱۸
۱۵۹
۵/۰۳۳
۱,۱۶۷,۲۹۶
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو رتكو
۸,۴۴۳
۹۴
۱/۱۰۱
۹۲,۰۱۹
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ثمسكن
۹۰۲
۲۱
۲/۳۸۴
۲,۳۱۶,۹۶۵
داروسازي‌ اكسير دلر
۵,۷۷۳
۲۹۲
۴/۸۱۵
۴۷,۲۱۳
سيمان‌خاش‌ سخاش
۷,۹۰۳
۳۹۳
۵/۲۳۳
۵۷۲
سيمان فارس نو سفانو
۳,۷۶۵
۱۴۹
۳/۸۰۷
۱۰,۰۰۰
سيمان‌ داراب‌ ساراب
۱,۴۹۷
۲۰
۱/۳۱۸
۹۴۵,۳۹۱
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ كسرا
۳,۳۹۸
۸۸
۲/۵۲۴
۲,۴۵۶,۸۹۵
فولاد خراسان فخاس
۵,۱۶۰
۲۵۸
۴/۷۶۲
۵۰,۴۰۵
باما كاما
۶,۸۸۰
۱۳۷
۱/۹۵۲
۷۸۲,۱۳۳
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ زمگسا
۷,۰۶۲
۲۴۲
۳/۳۱۳
۲۲,۳۱۷
ح . صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ چكاوهح
۱,۰۴۷
۶۶
۵/۹۳
۱,۲۸۲,۸۶۱
سبحان دارو دسبحان
۸,۳۲۹
۹۱
۱/۰۸۱
۴,۸۷۴
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق ثشرق
۱,۲۰۹
۲۵
۲/۰۲۶
۴۷۰,۰۳۲
توليدي‌مهرام‌ غمهرا
۳۳,۰۹۲
۱,۵۶۸
۴/۹۷۴
۹,۹۱۱
سرمايه‌گذاري‌ملت‌ وملت
۶۹۲
۱۷
۲/۳۹۸
۲,۰۹۴,۲۵۶
سيمان‌ شمال‌ سشمال
۱,۹۳۰
۸۴
۴/۱۷۱
۱۶۱,۵۱۲
داروپخش‌ (هلدينگ‌ وپخش
۱۴,۱۲۴
۷۰۶
۴/۷۶۱
۸,۷۱۸
كوير تاير پكوير
۳,۶۷۹
۳۴
۰/۹۱۶
۳۸,۹۱۲
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ ورنا
۱,۱۳۷
۴
۰/۳۵۳
۶,۴۵۵,۳۴۹
سرمايه گذاري خوارزمي وخارزم
۷۲۱
۴
۰/۵۵۸
۱۱,۹۰۰,۶۹۷
توليدمحورخودرو خمحور
۲,۸۹۳
۹۸
۳/۲۷۶
۶۳,۱۷۲
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ خاهن
۲,۶۲۷
۴۰۵
۱۸/۲۲۷
۱,۸۲۳,۴۷۸
پتروشيمي شازند شاراك
۳,۳۹۱
۱
۰/۰۲۹
۲,۹۱۳,۴۶۹
داروسازي‌زهراوي‌ دزهراوي
۳۱,۲۹۶
۱
۰/۰۰۳
۵۵,۳۶۲
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند پسهند
۲,۲۶۲
۹۶
۴/۰۷۱
۵۹۹,۹۸۳
سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان وسكاب
۱,۲۲۵
۴۹
۴/۱۶۷
۱۵۴,۳۱۰
توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌ كهرام
۲,۲۰۰
۵۴
۲/۳۹۶
۱۹۸,۹۹۱
واسپاري ملت ولملت
۱,۱۰۷
۵۳
۵/۰۲۸
۸۴۵,۷۵۵
داروسازي‌ سينا دسينا
۱۸,۳۴۸
۸۳۳
۴/۷۵۶
۴۸,۱۴۶
پاكسان‌ شپاكسا
۴,۹۶۳
۱۲
۰/۲۴۲
۶۳۹,۱۲۳
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ وبيمه
۲,۱۵۰
۳۳
۱/۵۱۲
۶,۰۲۳,۹۴۴
سيمان‌شاهرود سرود
۲,۱۸۵
۶۳
۲/۸۰۲
۴۰,۹۲۸
داروسازي‌ اسوه‌ داسوه
۲۰,۷۵۲
۱۵۸
۰/۷۵۶
۵,۳۰۴
بيمه ملت ملت
۱,۹۴۹
۴۸
۲/۴۰۴
۲,۰۰۰
نفت‌ پارس‌ شنفت
۴,۶۸۶
۲۱۶
۴/۴۰۶
۱۵۹,۴۸۱
سيمان‌ سفيد ني‌ريز سنير
۱۵,۷۱۴
۷۸۵
۴/۷۵۸
۱۰
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه 18% مشهد612
۱,۰۰۰,۰۰۰
۰
۰
۶۲۰
قندهكمتان‌ قهكمت
۲,۶۰۷
۶۴
۲/۳۹۶
۸۲۳,۸۴۸
سرمايه گذاري پرديس پرديس
۱,۰۰۳
۰
۰
۷۰,۱۹۵
سيمان‌ كرمان‌ سكرما
۲,۵۰۵
۹۱
۳/۵۰۵
۵۵۹,۸۴۲
سيمان فارس و خوزستان سفارس
۱,۵۵۸
۹
۰/۵۷۴
۵۴۲,۶۷۲
ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ تمحركه
۱,۴۳۱
۳
۰/۲۱
۵۴۷,۵۳۳
ص. س. زمين وساختمان مسكن نارون نارون
۱۰,۶۸۵
۵
۰/۰۴۷
۱,۱۰۰
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام حپترو
۴,۰۵۴
۵۳
۱/۲۹
۷۰۹,۹۹۳
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ كخاك
۱۱,۱۵۲
۲۲
۰/۱۹۸
۱۳۸,۶۳۰
معدني‌ املاح‌ ايران‌ شاملا
۱۲,۰۴۳
۳۹
۰/۳۲۵
۱۵,۰۰۱
مهركام‌پارس‌ خمهر
۱,۴۳۲
۲
۰/۱۳۹
۱,۲۶۷,۴۲۲
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ وتوسم
۱,۶۰۸
۴
۰/۲۴۹
۵۴۸,۷۷۰
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان ثاخت
۱,۰۲۹
۱۹
۱/۸۱۳
۶۴۵,۷۳۳
آلومراد فمراد
۴,۵۷۴
۲۴۰
۴/۹۸۵
۸۰۹,۷۲۴
معدني‌وصنعتي‌چادرملو كچاد
۱,۷۹۳
۱
۰/۰۵۶
۳,۰۶۳,۷۹۳
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ وبهمن
۱,۲۰۴
۱۲
۱/۰۰۷
۶,۶۴۵,۱۲۳
ح . توليدمواداوليه‌داروپخش‌ دتمادح
۷,۴۰۵
۳۵۰
۴/۵۱۳
۱,۱۴۵,۶۸۳
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ دفرا
۱۰,۹۲۸
۵۳۷
۴/۶۸۴
۱۱,۵۰۰
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ كفپارس
۵,۲۱۱
۱۱۰
۲/۱۵۶
۳۵۵,۱۹۲
كيميدارو دكيمي
۸,۱۵۵
۸۲
۱/۰۱۶
۵۸,۵۱۷
توسعه معدني و صنعتي صبانور كنور
۲,۵۳۷
۱۲۱
۵/۰۰۸
۲,۲۹۶,۲۵۵
نيروترانس‌ بنيرو
۶,۷۴۹
۳۲۳
۵/۰۲۶
۱,۷۹۶,۶۰۴
پارس‌ سرام‌ كسرام
۲,۷۷۱
۱۴
۰/۵۰۳
۴۱,۶۷۵
پتروشيمي پرديس شپديس
۸,۱۰۷
۵۹
۰/۷۳۳
۱۹۲,۴۸۸
ليزينگ‌ايران‌ وليز
۱,۱۷۸
۴۴
۳/۶۰۱
۱,۵۵۷,۷۲۷
مشاركت ملي نفت ايران3ماهه 21% مپارس712
۹۸۰,۰۴۶
۸,۸۴۶
۰/۸۹۵
۱۱,۵۷۲
موتوژن‌ بموتو
۴,۴۷۶
۱۲۰
۲/۶۱۱
۲,۵۰۴
پست بانك ايران وپست
۱,۷۲۳
۴۴
۲/۶۲۱
۶,۶۶۷,۷۷۸
سخت‌ آژند ثاژن
۳,۳۱۷
۸
۰/۲۴۲
۲۱,۰۷۷,۹۳۳
دارويي‌ رازك‌ درازك
۲۲,۰۲۰
۰
۰
۱۹,۶۳۲
حمل‌ونقل‌توكا حتوكا
۳,۱۱۲
۳
۰/۰۹۶
۴,۲۷۲,۱۴۷
گلوكوزان‌ غگل
۳۴,۵۴۲
۱,۷۱۳
۵/۲۱۸
۴,۸۶۲
كارخانجات توليدي شهيد قندي بكام
۲,۲۴۴
۴۱
۱/۸۶۱
۳,۱۹۷,۵۳۰
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين تاپيكو
۱,۸۹۵
۳۸
۱/۹۶۶
۲,۸۹۵,۶۰۲
نفت‌ بهران‌ شبهرن
۸,۴۸۳
۲۴
۰/۲۸۲
۱۷۹,۱۵۳
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ كروي
۲,۵۴۳
۵۵
۲/۱۱۷
۹۳۵,۵۰۶
گواهي سپرد رايان سايپا3ماهه22% رايان512
۹۹۸,۵۱۶
۰
۰
۱,۷۶۱
مخابرات ايران اخابر
۲,۲۶۷
۱۰
۰/۴۳۹
۲,۰۶۰,۸۲۷
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ ختراك
۴,۱۰۶
۱۳۳
۳/۳۴۸
۲۸۴,۲۸۱
ليزينگ‌خودروغدير ولغدر
۱,۱۷۹
۵۰
۴/۰۶۸
۱,۲۶۹,۰۴۶
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ وتوكا2
۱,۱۵۰
۱۲
۱/۰۳۳
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
گروه‌ صنعتي‌ بارز پكرمان
۳,۱۸۷
۱۰۵
۳/۱۹
۲۶۴,۲۳۲
داروسازي‌ كوثر دكوثر
۱,۶۵۲
۴۷
۲/۹۲۸
۱,۱۲۵,۳۱۰
گسترش نفت و گاز پارسيان پارسان
۱,۸۱۴
۳۲
۱/۷۳۳
۲,۹۱۴,۹۷۳
ايران‌ارقام‌ مرقام
۶,۶۶۹
۱۹
۰/۲۸۶
۱,۳۷۸,۲۱۱
افست‌ چافست
۷,۴۶۰
۴۷
۰/۶۳۴
۱۱۸,۹۷۷
درخشان‌ تهران‌ پدرخش
۵,۷۵۹
۳۰۰
۴/۹۵۱
۵۱۵,۶۳۴
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ كترام
۹۰۳
۳۱
۳/۵۵۵
۳,۹۷۹,۰۷۶
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ چكاوه
۲,۳۶۳
۶۰
۲/۴۷۶
۶۰۷,۴۵۳
لبنيات‌كالبر غالبر
۱,۹۶۴
۷۰
۳/۶۹۶
۴,۶۳۲,۱۷۳
صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا كساوه
۲,۷۵۸
۳۰
۱/۰۷۶
۶۵۰,۷۷۶
صنايع پتروشيمي خليج فارس فارس
۴,۲۹۹
۸۵
۱/۹۳۹
۱۶۳,۱۴۸
لاميران‌ فلامي
۳,۴۷۳
۱۷۳
۵/۲۴۲
۲,۳۵۲
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ ونيكي
۱,۶۳۳
۸۰
۵/۱۵۱
۱,۱۲۴,۲۵۱
ح . ‌توكافولاد(هلدينگ‌ وتوكاح
۲۱۳
۶
۲/۷۴
۱,۶۱۰,۲۶۸
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ وساخت
۲,۳۰۲
۰
۰
۵۸۷,۵۴۵
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ وغدير
۱,۲۸۱
۲۹
۲/۲۱۴
۶,۶۷۰,۴۳۲
گروه‌بهمن‌ خبهمن
۱,۷۷۳
۱۱
۰/۶۱۷
۱,۱۰۷,۸۲۸
سيمان‌ شرق‌ سشرق
۱,۰۵۱
۴
۰/۳۸۲
۱,۰۶۶,۳۶۸
سيمان‌ دورود سدور
۹۱۹
۱۶
۱/۷۱۱
۲,۷۹۳,۷۵۸
پتروشيمي مبين مبين
۴,۰۳۷
۱۰
۰/۲۴۷
۳,۰۲۴,۸۵۶
كارت اعتباري ايران كيش ركيش
۴,۰۰۸
۲۲
۰/۵۴۶
۸۹۵,۶۰۰
سايپاشيشه‌ كساپا
۱,۵۰۹
۱۶
۱/۰۴۹
۲۰۴,۲۴۶
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ وبوعلي
۱,۰۱۴
۸
۰/۷۹۵
۸۳۶,۴۱۷
حفاري شمال حفاري
۳,۵۵۶
۶۶
۱/۸۹۱
۵,۵۶۱,۰۵۹
فولاد خوزستان فخوز
۳,۴۴۸
۱۱۴
۳/۲
۲۰۸,۳۶۶
كاشي‌ سعدي‌ كسعدي
۱,۸۹۵
۳۶
۱/۹۳۷
۱۹۲,۹۸۳
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه 16% مشهد905
۱,۰۰۰,۰۰۰
۰
۰
۱۰۰,۰۰۰
سيمان‌هرمزگان‌ سهرمز
۴,۱۴۱
۱۵۵
۳/۸۸۹
۲۵۰
سرمايه گذاري دارويي تامين تيپيكو
۵,۷۳۳
۴۲
۰/۷۲۷
۴۵۹,۹۱۷
بيمه ما ما
۱,۹۵۶
۱۳
۰/۶۶۹
۶۷,۳۵۰
ايران‌ مرينوس‌ نمرينو
۶,۷۹۳
۹۳
۱/۳۵۱
۳۳۲
صكوك اجاره رايتل ماهانه 21 % صايتل902
۱,۰۰۳,۴۵۸
۳۹۴
۰/۰۳۹
۳,۱۲۰
قند شيرين‌ خراسان‌ قشرين
۷,۵۱۵
۲۳۲
۳/۱۸۶
۱۰
گروه‌صنعتي‌بوتان‌ لبوتان
۳,۶۶۳
۱۸۰
۵/۱۶۸
۷۵,۴۸۹
كمباين‌ سازي‌ ايران‌ تكمبا
۷۴۸
۱۵
۲/۰۴۶
۵,۴۵۵,۵۹۵
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ثفارس
۲,۴۵۴
۴۲
۱/۷۴۱
۲,۵۷۲,۲۵۲
صنايع‌شيميايي‌سينا شسينا
۱۲,۳۵۹
۵۱۵
۴
۴۸,۳۲۰
بيسكويت‌ گرجي‌ غگرجي
۳,۶۵۳
۵
۰/۱۳۷
۱۶,۹۰۰
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ غشان
۳,۷۴۳
۸۵
۲/۲۲
۱۸۳,۷۲۹
محورسازان‌ايران‌خودرو خوساز
۲,۰۶۴
۳۱۱
۱۳/۰۹۵
۱,۷۲۴,۷۰۵
پتروشيمي جم جم
۹,۵۳۷
۵۲
۰/۵۴۸
۱,۰۳۹,۹۱۶
سيمان‌ بهبهان‌ سبهان
۱۷,۲۰۳
۷۰۶
۳/۹۴۲
۵,۴۴۷
كاشي‌ الوند كلوند
۱,۷۹۴
۲۳
۱/۲۹۹
۷۱۴,۶۱۴
فنرسازي‌زر خزر
۸۵۵
۵
۰/۵۸۸
۶۰۹,۲۱۷
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ ثنوسا
۱,۷۷۲
۴۸
۲/۶۳۷
۱,۵۹۱,۹۳۸
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ دجابر
۱۲,۷۰۲
۳۰
۰/۲۳۶
۳۹۶,۶۳۱
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند واتي
۲,۳۰۱
۳۴
۱/۵
۵,۳۷۴,۵۷۲
چرخشگر خچرخش
۲,۶۵۶
۱۲۳
۴/۸۵۶
۲,۹۹۹,۳۰۹
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ ونفت
۱,۸۵۰
۱۴
۰/۷۵۱
۱,۰۵۴,۲۰۷
گروه دارويي بركت برکت
۱,۹۴۸
۷۴
۳/۶۶
۷,۰۲۹,۷۴۹
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ دتماد
۹,۰۹۵
۲۸۴
۳/۰۲۸
۲۰
صنعتي‌ آما فاما
۳,۵۷۵
۱۷۴
۵/۱۱۶
۱۱۶,۹۰۸
سيمان‌سپاهان‌ سپاها
۱,۱۳۱
۲۳
۱/۹۹۳
۱,۱۹۴,۶۹۶
معدني و صنعتي گل گهر كگل
۲,۴۰۳
۱۸
۰/۷۴۳
۱,۵۲۷,۶۳۷
س. صنايع‌شيميايي‌ايران شيران
۳,۱۶۳
۶۹
۲/۱۳۵
۲۱۱,۴۸۶
شكرشاهرود قشكر
۱,۵۵۴
۱۰
۰/۶۳۹
۱,۸۷۷,۴۷۴
مشاركت شهرداري شيراز،3ماهه21% مشير9711
۱,۰۰۰,۰۰۰
۰
۰
۲,۸۰۴
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ وصندوق
۱,۴۵۶
۴
۰/۲۷۵
۱,۴۱۰,۰۵۶
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان سيدكو
۱,۱۶۷
۲۲
۱/۸۵
۱۷,۷۷۰
سرمايه‌گذاري‌ سايپا وساپا
۸۹۳
۱۱
۱/۲۴۷
۷,۷۹۴,۱۱۵
شهد قشهد
۴,۵۲۶
۸۴
۱/۸۲۲
۸۲,۴۶۰
ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌ والبرح
۱,۷۸۰
۲۸
۱/۵۹۸
۹۷,۹۹۸
صنايع پتروشيمي كرمانشاه كرماشا
۳,۰۹۲
۲۶
۰/۸۳۴
۱۷۰,۷۳۸
صنايع‌ آذرآب‌ فاذر
۳,۲۱۳
۱۴۰
۴/۱۷۵
۱۹,۴۷۲,۸۲۲
نيرو محركه‌ خمحركه
۱,۷۰۲
۳۴
۱/۹۵۹
۱,۱۸۶,۴۹۷
داروسازي‌ روزدارو دروز
۲,۱۵۱
۱
۰/۰۴۶
۵۰۰
خدمات‌انفورماتيك‌ رانفور
۱۸,۹۹۱
۴۶۴
۲/۳۸۵
۱۱,۴۰۴
فولاد آلياژي ايران فولاژ
۲,۰۱۹
۶۴
۳/۰۷۲
۲۰۱,۹۹۰
تجارت الكترونيك پارسيان رتاپ
۳,۲۰۹
۱۰۰
۳/۰۲۲
۷۴,۰۰۲
فولاد اميركبيركاشان فجر
۱۰,۴۷۹
۲۷۰
۲/۵۱۲
۱,۱۳۶
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌ وملي
۱۱,۵۱۸
۵۷۵
۵/۲۵۵
۳۴۵
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% صملي9709
۱,۰۱۳,۷۳۴
۱۸۷
۰/۰۱۸
۲,۵۴۷
ايران‌ تاير پتاير
۴,۰۵۵
۱۵۰
۳/۵۶۷
۵۶۷,۹۳۴
سيمان خوزستان سخوز
۳,۰۳۰
۱۳۸
۴/۷۷۲
۱۱۰,۵۲۵
سايپاآذين‌ خاذين
۹۰۶
۷
۰/۷۶۷
۴,۱۶۱,۸۰۳
پارس‌ خودرو خپارس
۹۰۲
۷
۰/۷۸۲
۸,۷۳۶,۶۲۹
صنعتي‌ بهشهر غبشهر
۲,۶۰۸
۱۱
۰/۴۲
۱,۳۳۲,۳۷۸
پمپ‌ سازي‌ ايران‌ تپمپي
۲,۹۲۰
۲۴
۰/۸۱۵
۸,۳۴۴
معادن‌ بافق‌ كبافق
۱۴,۳۹۶
۷۰۷
۴/۶۸۱
۶۱۹,۴۱۰
گروه دارويي سبحان دسبحا
۵,۵۲۶
۲۳۳
۴/۰۴۶
۲۲,۰۸۲
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ شفارس
۱,۷۰۲
۸۱
۴/۹۹۷
۷,۸۶۲,۴۳۹
مشاركت شهرداري سبزوار،3ماهه21% مسبز9711
۹۸۴,۰۶۷
۶,۰۰۰
۰/۶۰۶
۸۹۵
گلتاش‌ شگل
۱۲,۶۲۵
۱۳۹
۱/۱۱۳
۱۱۱,۱۳۹
سايپا خساپا
۱,۱۳۴
۰
۰
۲۴,۹۸۶,۸۸۴
قند ثابت‌ خراسان‌ قثابت
۱,۱۰۱
۱۴
۱/۲۵۶
۱,۸۹۵,۱۵۲
ليزينگ رايان‌ سايپا ولساپا
۱,۵۸۱
۴۸
۲/۹۴۷
۴,۴۳۱,۲۵۹
صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا امين يكم
۱۰,۰۴۹
۵
۰/۰۵
۱,۱۰۸,۳۰۰
رينگ‌سازي‌مشهد خرينگ
۸۶۶
۲۶
۲/۹۱۵
۱,۷۳۴,۴۱۹
پتروشيمي مبين مبين2
۴,۰۴۰
۱۱
۰/۲۷۲
۵,۵۰۰,۰۰۰
پتروشيمي فجر بفجر
۶,۰۰۸
۱۱۶
۱/۸۹۴
۹۶۶,۴۷۳
فولاد مباركه اصفهان فولاد
۱,۴۱۸
۹
۰/۶۳۱
۲۴,۵۰۶,۸۰۸
ايران‌ ترانسفو بترانس
۱۳,۸۸۵
۱۱۷
۰/۸۵
۴۸۵,۷۴۵
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ وصنا
۱,۱۱۷
۱۱
۰/۹۹۵
۴۸۹,۸۶۴
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ وتوكا
۱,۱۷۰
۲۳
۲/۰۰۵
۳,۲۰۶,۲۵۰
بانك‌اقتصادنوين‌ ونوين
۱,۷۶۴
۴۱
۲/۲۷۱
۱۵,۰۰۸,۵۴۱
بانك خاورميانه وخاور
۲,۲۰۲
۱۲
۰/۵۴۲
۱۲,۷۰۸
پارس‌سويچ‌ بسويچ
۱۰,۵۷۲
۵۳۵
۴/۸۱۷
۲۶,۹۰۳
همكاران سيستم سيستم
۴,۶۹۹
۳۰
۰/۶۳۴
۲۱,۳۲۱
سرمايه گذاري اعتبار ايران واعتبار
۱,۱۰۶
۵۲
۴/۹۳۴
۱,۲۰۷,۶۷۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي وبانك
۱,۸۸۵
۱۷
۰/۸۹۴
۳,۹۵۸,۲۶۲
مشاركت ملي نفت ايران3ماهه 21% مغرب9712
۹۸۰,۰۰۰
۱۹,۶۷۳
۱/۹۶۸
۱۰,۱۰۱
بيمه دانا دانا
۲,۸۹۵
۴۷
۱/۵۹۸
۱۳۶,۴۰۰
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ فلوله
۶,۳۹۹
۳۰۵
۵/۰۰۵
۴,۴۰۷,۰۶۲
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو خگستر
۳,۶۷۳
۳۷
۰/۹۹۷
۲,۷۹۶,۹۷۴
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ دعبيد
۱۴,۱۵۶
۷۰۳
۵/۲۲۶
۳۱,۰۵۶
ح.تجارت الكترونيك پارسيان رتاپح
۱,۹۵۷
۶۴
۳/۱۶۷
۳۲۳,۴۶۶
بانك انصار وانصار
۱,۹۴۷
۳۵
۱/۷۶۶
۱۶,۷۴۵,۸۴۸
داروسازي‌ امين‌ دامين
۱,۷۰۴
۳۷
۲/۱۲۵
۸۶,۵۲۵
رادياتور ايران‌ ختور
۲,۹۶۲
۱۵۴
۴/۹۴۲
۱,۶۱۸,۵۱۴
بيمه آسيا آسيا
۱,۵۸۹
۵
۰/۳۱۶
۳۷۵,۳۹۰
سيمان‌غرب‌ سغرب
۳,۵۱۲
۷۹
۲/۳۰۱
۲۲,۸۵۷
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد واميد
۱,۸۰۰
۶۶
۳/۸۰۶
۴,۷۴۴,۷۰۷
مارگارين‌ غمارگ
۶,۰۶۵
۱۹۹
۳/۱۷۷
۱۶۳,۸۴۲
صندوق س. با درآمد ثابت كيان كيان
۱۰,۵۶۶
۴
۰/۰۳۸
۵,۹۷۰
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ فسرب
۲,۹۳۳
۵۹
۱/۹۷۲
۱,۸۹۳,۰۲۵
ح . داروسازي‌ سينا دسيناح
۱۷,۵۵۰
۶۷۶
۴/۰۰۶
۳,۴۵۹
فروسيليس‌ ايران‌ فروس
۱,۸۶۸
۴۹
۲/۵۵۶
۱۸,۴۴۱
سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ وتوشه
۳,۲۹۶
۷۷
۲/۲۸۳
۸۱۶,۱۹۰
آسان پرداخت پرشين آپ
۱۵,۰۳۱
۱۵۷
۱/۰۳۴
۱,۰۱۷,۸۹۵
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ كرازي
۳,۳۰۵
۲۶
۰/۷۸۱
۶,۶۱۶,۹۱۳
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ خموتور
۲,۳۳۲
۱۷
۰/۷۲۴
۱۳۴,۷۹۶
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ وصنعت
۱,۴۵۴
۳۶
۲/۵۳۹
۲,۱۹۴,۹۳۱
پشم‌شيشه‌ايران‌ كپشير
۹,۴۲۹
۳۰
۰/۳۱۹
۱۹,۴۹۰
نورد آلومينيوم‌ فنوال
۱,۰۷۲
۱۸
۱/۶۵۱
۷,۳۲۹,۸۵۷
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ والبر
۳,۴۱۲
۱۰
۰/۲۹۲
۱۱۶,۳۹۱
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ومعادن
۱,۳۶۶
۲۲
۱/۵۸۵
۲,۳۹۱,۱۶۰
ايركا پارت صنعت خكار
۱,۱۷۷
۱۰
۰/۸۴۲
۱,۲۲۸,۹۶۰
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ وپترو
۱,۴۰۹
۱
۰/۰۷۱
۸,۵۷۳,۲۹۷
توريستي ورفاهي آبادگران ايران ثاباد
۲,۴۱۸
۴۳
۱/۸۱۱
۳,۷۰۴,۷۶۵
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ غشاذر
۱,۵۹۶
۳۲
۱/۹۶۶
۱,۹۷۸,۴۹۹
البرزدارو دالبر
۱۱,۸۴۳
۱۳
۰/۱۱
۸,۱۴۱
بورس اوراق بهادار تهران بورس
۴,۶۹۱
۱۲
۰/۲۵۵
۲,۳۳۱,۶۰۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران حكشتي
۳,۸۲۷
۱۳۶
۳/۴۳۲
۱۳۹,۴۴۱
سيمان‌ قائن‌ سقاين
۲۴,۰۰۰
۱,۲۱۰
۴/۸
۳,۶۳۰
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ شپارس
۱,۹۱۹
۰
۰
۵۳۴,۸۷۳
داروسازي‌ ابوريحان‌ دابور
۷,۷۴۰
۴۰۰
۴/۹۱۴
۷۸,۳۶۳
ايران‌ ترانسفو بترانس2
۱۴,۵۲۴
۶۹۱
۴/۹۹۵
۷,۰۰۰,۰۰۰
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ غشصفا
۵,۴۴۴
۱۳۶
۲/۴۳۷
۷۰,۰۰۰
نيروكلر شكلر
۲,۹۹۶
۸۵
۲/۹۲
۷۹۹,۲۵۲
گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌ تكشا
۴,۹۴۶
۲۵۲
۴/۸۴۸
۳۰۰,۲۴۶
گروه صنعتي پاكشو پاكشو
۱۱,۸۰۴
۵۳۹
۴/۷۸۵
۵۲,۴۷۷
قند نيشابور قنيشا
۱,۶۱۲
۸
۰/۴۹۴
۵۶۸,۲۸۶
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد ثشاهد
۱,۳۶۷
۴۰
۳/۰۱۴
۱۱,۰۴۵,۰۴۷
ايران‌ياساتايرورابر پاسا
۱,۷۹۸
۴۹
۲/۶۵۳
۷۱۱,۳۸۲
الكتريك‌ خودرو شرق‌ خشرق
۲,۳۵۵
۱۱۲
۴/۹۹۳
۷,۶۷۶,۹۴۸
بانك تجارت وتجارت
۷۴۳
۱
۰/۱۳۵
۱۵,۵۱۵,۷۴۶
سيمان كردستان سكرد
۱,۵۰۱
۷۲
۴/۵۷۷
۳۶,۵۹۴
پارس‌ خزر لخزر
۱۱,۰۱۴
۱۷۴
۱/۶۰۵
۱۶۵,۰۶۶
داده‌پردازي‌ايران‌ مداران
۲,۷۸۷
۲
۰/۰۷۲
۱,۶۳۰,۴۷۲
صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام فيروزه
۱۱,۰۴۶
۱۴
۰/۱۲۷
۱۰,۰۰۰
سيمان‌ بجنورد سبجنو
۶,۵۴۴
۳۰۳
۴/۴۲۵
۳۷,۹۶۵
داروسازي زاگرس فارمد پارس ددام
۴,۶۷۸
۲۴۶
۴/۹۹۶
۵۵۲,۱۳۱
سامان‌ گستراصفهان‌ ثامان
۱,۶۳۸
۳
۰/۱۸۳
۱۱۵,۸۰۷
كالسيمين‌ فاسمين
۳,۶۶۴
۲۰
۰/۵۴۳
۱,۳۴۸,۱۴۰
مس‌ شهيدباهنر فباهنر
۲,۴۰۶
۱۰
۰/۴۱۷
۱۲,۸۶۸,۱۱۴
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر قپيرا
۶,۱۰۰
۲
۰/۰۳۳
۹,۷۴۴
ايران‌ خودروديزل‌ خاور
۷۷۱
۳۲
۳/۹۸۵
۲۸,۱۴۳,۳۲۴
شيشه‌ همدان‌ كهمدا
۸,۱۷۵
۸۹
۱/۰۷۷
۴۱,۶۰۷
سيمان‌ خزر سخزر
۵,۲۷۵
۲۶۵
۴/۷۸۳
۱۰,۹۷۱
كارخانجات‌داروپخش‌ دارو
۵,۶۶۸
۱۸۰
۳/۰۷۸
۱۰,۷۵۰
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% صايپا998
۱,۰۰۵,۶۴۴
۵۵
۰/۰۰۵
۱,۱۹۸
توسعه‌شهري‌توس‌گستر وتوس
۲,۶۶۳
۱۳۷
۴/۸۹۳
۱۷۷,۵۱۰
صندوق سرمايه‌گذاري صنوين-مختلط صنوين
۱۴,۴۵۵
۸۴
۰/۵۷۸
۶۷۸
شركت ارتباطات سيار ايران همراه
۳۵,۱۶۳
۱۷۹
۰/۵۰۶
۵۳,۸۴۱
ايران‌دارو ديران
۳,۴۹۴
۴۸
۱/۳۵۵
۱۴۱,۰۵۱
گروه پتروشيمي س. ايرانيان پترول
۱,۰۶۸
۲۱
۱/۹۲۸
۲,۳۸۵,۹۰۳
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ بشهاب
۷,۱۲۰
۹۷
۱/۳۸۱
۱۱۰,۲۳۶
صنايع‌جوشكاب‌يزد بكاب
۱۰,۵۴۰
۱۷۳
۱/۶۱۵
۳۲,۲۸۶
بيمه البرز البرز
۱,۲۹۷
۱۲
۰/۹۱۷
۲۶۷,۸۴۸
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ ختوقا
۱,۷۳۲
۶۰
۳/۵۸۹
۵,۱۲۶,۱۹۹
مشاركت شهرداري شيراز،3 ماهه20% مشير612
۱,۰۱۹,۹۲۱
۰
۰
۱۲۷
پتروشيمي‌ خارك‌ شخارك
۱۶,۰۰۳
۱۴۴
۰/۹۰۸
۱,۰۶۵,۷۲۹