صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
قیمت های چرخشی
نام نماد قيمت نهايی تغيير قيمت درصد تغيير حجم
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ وسپه
۱,۵۶۷
۱۴
۰/۹۰۱
۵,۴۵۱,۷۴۴
زامياد خزاميا
۸۸۷
۲۱
۲/۳۱۳
۲۶,۱۹۹,۳۵۹
ليزينگ ايرانيان وايران
۱,۲۹۵
۳۴
۲/۵۵۸
۵۰۱,۰۱۰
معدني‌ دماوند كدما
۹,۹۲۷
۴۷۲
۴/۹۹۲
۲۶۷,۴۸۸
تكنوتار تكنو
۲,۱۲۴
۱
۰/۰۴۷
۳۳۲,۰۶۸
تايدواترخاورميانه حتايد
۳,۵۹۲
۳۰
۰/۸۴۲
۱,۳۸۳,۵۳۹
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو رتكو
۸,۶۶۲
۴۲۷
۵/۱۸۵
۱,۸۴۴,۳۵۸
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ثمسكن
۹۱۰
۱۳
۱/۴۴۹
۲,۵۴۳,۸۵۶
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% صايپا908
۱,۰۰۰,۰۰۰
۷,۹۱۴
۰/۷۸۵
۵
داروسازي‌ اكسير دلر
۶,۲۷۰
۳۰۰
۵/۰۲۵
۲۱۶,۳۴۲
سيمان‌خاش‌ سخاش
۷,۶۳۹
۳۸۱
۵/۲۴۹
۵۰۹
سيمان فارس نو سفانو
۳,۸۳۱
۷۶
۱/۹۴۵
۱۶۹,۱۱۶
سيمان‌ داراب‌ ساراب
۱,۳۷۰
۲۷
۱/۹۳۳
۳,۲۳۰,۸۶۹
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ كسرا
۳,۷۷۲
۱۹۷
۴/۹۶۳
۴,۱۶۱,۲۸۵
فولاد خراسان فخاس
۴,۹۷۷
۲۴۸
۵/۲۴۴
۴۵,۳۹۰
فولاد خراسان فخاس2
۴,۹۷۱
۰
۰
۷۹,۹۹۹,۹۹۹
باما كاما
۷,۷۳۰
۱۲۰
۱/۵۷۷
۲,۰۵۱,۶۵۷
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ زمگسا
۶,۶۰۰
۳۴۵
۴/۹۶۸
۸۶,۴۶۷
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ومعادن2
۱,۴۷۰
۰
۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس‌ الكتريك‌ لپارس
۴,۲۲۷
۴۳
۱/۰۰۷
۱۷۳,۸۴۰
سبحان دارو دسبحان
۸,۳۱۹
۱۹۵
۲/۴
۲۰,۷۰۳
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق ثشرق
۱,۲۷۱
۶۱
۵/۰۴۱
۹۵۵,۶۹۵
توليدي‌مهرام‌ غمهرا
۲۷,۱۹۷
۱,۲۹۵
۵
۵۸,۳۷۲
سرمايه‌گذاري‌ملت‌ وملت
۷۰۰
۱۵
۲/۰۹۸
۱,۷۹۳,۶۷۸
سيمان‌ شمال‌ سشمال
۲,۰۰۷
۵۳
۲/۷۱۲
۱۷۵,۲۴۱
كوير تاير پكوير
۳,۹۷۶
۲۶
۰/۶۵۸
۲۲,۵۷۵
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ ورنا
۱,۲۳۹
۰
۰
۴,۸۰۳,۵۲۳
سرمايه گذاري خوارزمي وخارزم
۸۰۰
۲
۰/۲۵۱
۸,۸۶۴,۰۰۱
توليدمحورخودرو خمحور
۳,۰۸۴
۴۹
۱/۶۱۴
۳۴۷,۴۳۸
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ خاهن
۳,۵۹۴
۱۸۸
۴/۹۷۱
۳,۳۸۴,۱۹۸
پتروشيمي شازند شاراك
۲,۸۷۹
۴۴
۱/۵۰۵
۷۸۵,۹۲۶
پالايش نفت اصفهان شپنا
۲,۵۷۵
۱۲
۰/۴۶۸
۲,۹۲۵,۷۶۷
داروسازي‌زهراوي‌ دزهراوي
۳۱,۲۵۸
۱,۵۰۸
۵/۰۶۹
۱۵۲,۱۹۹
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ فسپا
۲,۹۵۱
۱۴۷
۴/۷۴۵
۱,۷۷۳
بيمه پارسيان پارسيان
۱,۸۷۹
۶۸
۳/۴۹۳
۱۵۸,۵۲۴
كاشي‌ پارس‌ كپارس
۱۰,۱۳۸
۵۰۹
۴/۷۸۱
۵,۳۵۰
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند پسهند
۲,۳۰۰
۳۱
۱/۳۳
۱۷۵,۷۶۹
ص.س. زمين و ساختمان نگين شهرري نگين
۱۰,۰۰۰
۰
۰
۵,۷۹۹
سيمان‌اصفهان‌ سصفها
۱۲,۷۲۰
۶۱۵
۵/۰۸۱
۱۱۹,۰۸۴
سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان وسكاب
۱,۱۹۳
۳
۰/۲۵۲
۳۹,۸۶۴
توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌ كهرام
۲,۵۴۶
۱۰۳
۴/۲۱۶
۱۹,۵۰۰
داروسازي‌ سينا دسينا
۱۶,۸۸۳
۸۱۵
۵/۰۷۲
۱۱۱,۴۰۵
پاكسان‌ شپاكسا
۴,۸۵۸
۴
۰/۰۸۲
۶۳,۳۶۳
پتروشيمي‌ آبادان‌ شپترو
۲,۶۰۱
۱۲۳
۴/۹۶۴
۴۲۵,۱۶۴
سيمان‌شاهرود سرود
۲,۰۶۸
۹
۰/۴۳۷
۷۰,۱۶۸
داروسازي‌ اسوه‌ داسوه
۲۱,۵۷۴
۴۷۷
۲/۱۶۳
۷۴۶
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ خريخت
۱,۲۴۲
۱۰
۰/۷۹۹
۲,۲۰۸,۳۷۱
زامياد خزاميا2
۹۰۲
۰
۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سيمان‌ صوفيان‌ سصوفي
۳,۱۳۶
۱۴۷
۴/۹۱۸
۳۸۷,۷۹۲
بيمه ملت ملت
۱,۹۹۴
۲۶
۱/۳۲۱
۹۶۹,۰۴۰
نفت‌ پارس‌ شنفت
۵,۱۸۸
۲۱۰
۳/۸۹
۵۷,۰۷۰
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه 18% مشهد612
۱,۰۰۰,۰۰۰
۰
۰
۸۰,۸۱۹
قندهكمتان‌ قهكمت
۲,۹۰۰
۳۲۸
۱۲/۷۵۳
۱۷۶,۴۲۴
لنت‌ ترمزايران‌ خلنت
۲,۷۲۸
۱۳۰
۵/۰۰۴
۳۲۱,۶۴۹
سرمايه گذاري پرديس پرديس
۱,۱۵۲
۳۳
۲/۹۴۹
۴۹۵,۲۰۳
كارخانجات‌ قند قزوين‌ قزوين
۲,۵۹۳
۱۲۴
۵/۰۲۲
۵۴۳,۴۵۲
سيمان‌ كرمان‌ سكرما
۳,۱۳۰
۵۸
۱/۸۸۸
۳۴۱,۵۲۴
سيمان فارس و خوزستان سفارس
۱,۵۹۱
۴۵
۲/۹۱۱
۴,۲۳۳,۴۲۲
ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ تمحركه
۱,۴۵۸
۳۴
۲/۳۸۸
۱,۷۵۵,۶۷۶
ص. س. زمين وساختمان مسكن نارون نارون
۱۰,۴۹۳
۱
۰/۰۱
۹۰۹
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام حپترو
۳,۸۹۹
۲۷
۰/۶۹۷
۵۱۶,۰۲۶
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ كخاك
۱۱,۷۸۴
۵۶۱
۴/۹۹۹
۴۰۴,۰۷۳
معدني‌ املاح‌ ايران‌ شاملا
۱۱,۸۲۰
۳۷
۰/۳۱۴
۳,۰۲۳
بهنوش‌ ايران‌ غبهنوش
۶,۲۸۶
۳۰۰
۵/۰۱۲
۹۵,۷۶۱
مهركام‌پارس‌ خمهر
۱,۵۸۶
۴۹
۲/۹۹۷
۱,۲۰۷,۱۴۴
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ وتوسم
۱,۵۹۴
۱۳
۰/۸۲۲
۳۸۹,۳۷۷
مهندسي‌نصيرماشين‌ خنصير
۴,۴۷۹
۸۲
۱/۷۹۸
۱۲۴,۲۸۵
معدني‌وصنعتي‌چادرملو كچاد
۱,۸۹۰
۴۷
۲/۴۲۶
۳,۸۹۳,۷۰۲
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ وبهمن
۱,۱۸۵
۷
۰/۵۸۷
۵۵۸,۲۲۲
پارس‌ مينو غپينو
۵,۹۸۸
۲۸۶
۵/۰۱۶
۴۴۵,۴۱۰
كمك‌فنرايندامين‌ خكمك
۹۰۴
۵
۰/۵۵
۱۹,۹۵۶,۲۷۴
تراكتورسازي‌ايران‌ تايرا
۲,۷۹۷
۱۵
۰/۵۳۹
۸,۴۳۲,۰۸۰
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ كفپارس
۴,۹۰۸
۱۶۰
۳/۱۵۷
۳۹۳,۳۵۴
كيميدارو دكيمي
۸,۴۹۱
۱۳
۰/۱۵۳
۶۴,۸۶۷
توسعه معدني و صنعتي صبانور كنور
۲,۵۳۴
۳۱
۱/۲۳۹
۷۸۰,۴۲۴
نيروترانس‌ بنيرو
۶,۰۹۴
۳۰۴
۵/۲۵
۴,۱۶۴
شهد ايران‌ غشهد
۱,۷۷۶
۲
۰/۱۱۳
۴۸,۵۵۰
پتروشيمي پرديس شپديس
۸,۲۴۱
۱۴۶
۱/۷۴۱
۱۵۳,۶۱۴
ليزينگ‌ايران‌ وليز
۱,۲۴۵
۵۸
۴/۴۵۱
۲۲۹,۶۱۵
مشاركت ملي نفت ايران3ماهه 21% مپارس712
۱,۰۰۰,۲۵۰
۶,۵۰۰
۰/۶۴۶
۱۹۴
موتوژن‌ بموتو
۴,۶۵۹
۷۹
۱/۷۲۵
۲۹,۷۶۸
مشاركت سينا دارو،سه ماهه 20% مسينا964
۱,۰۰۹,۰۰۰
۰
۰
۱۰۰
دارويي‌ رازك‌ درازك
۲۱,۶۱۴
۷۲
۰/۳۳۴
۲۱,۵۸۶
حمل‌ونقل‌توكا حتوكا
۲,۵۴۹
۱۴
۰/۵۴۶
۸۰۵,۵۱۷
كارخانجات توليدي شهيد قندي بكام
۱,۹۰۱
۱۸
۰/۹۳۸
۶۶۶,۷۴۹
نفت‌ بهران‌ شبهرن
۸,۱۹۰
۴
۰/۰۴۹
۸۰۰,۶۷۱
كارگزاران بورس اوراق بهادار كبورس2
۸,۳۳۰
۳,۳۱۴
۶۶/۰۶۹
۸۳۳,۳۳۲
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ كروي
۳,۲۸۴
۳۴
۱/۰۴۶
۴,۸۴۶,۲۱۷
گواهي سپرد رايان سايپا3ماهه22% رايان512
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱
۰
۲,۷۷۱
مخابرات ايران اخابر
۲,۲۶۸
۳۰
۱/۳۰۵
۲۱۵,۴۸۲
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ ختراك
۴,۱۸۴
۹۴
۲/۱۹۷
۱۸۱,۵۲۴
ليزينگ‌خودروغدير ولغدر
۱,۱۲۶
۲۸
۲/۴۲۶
۱,۲۲۵,۲۵۵
گروه‌ صنعتي‌ بارز پكرمان
۳,۶۳۸
۱۸
۰/۴۹۲
۱۶۰,۴۲۰
داروسازي‌ كوثر دكوثر
۱,۵۶۶
۱۴
۰/۸۸۶
۵۳۸,۷۱۶
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ كفرا
۳,۰۳۶
۲۶
۰/۸۶۴
۱۶۰,۶۴۳
ايران‌ارقام‌ مرقام
۴,۶۴۲
۲۲۳
۵/۰۴۶
۳,۲۷۴,۰۳۴
افست‌ چافست
۶,۸۵۱
۷۳
۱/۰۷۷
۳۳,۰۰۸
درخشان‌ تهران‌ پدرخش
۳,۵۳۵
۴
۰/۱۱۳
۱۰۱,۹۰۵
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ كترام
۹۸۰
۸
۰/۸۱
۴۷۱,۸۰۶
لبنيات‌كالبر غالبر
۲,۱۰۶
۵۸
۲/۶۸
۳,۱۵۶,۷۴۰
صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا كساوه
۲,۸۶۱
۶۵
۲/۲۲۱
۳۴۴,۱۰۲
صنايع پتروشيمي خليج فارس فارس
۴,۵۴۶
۵۸
۱/۲۶
۵۴۵,۵۱۱
لاميران‌ فلامي
۳,۲۰۹
۱۶۰
۴/۷۴۹
۱۷,۰۰۵
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ ونيكي
۱,۵۳۳
۰
۰
۳۱۶,۶۱۰
ح . پارس‌ خودرو خپارسح
۷۰
۵
۶/۶۶۷
۱۹۳,۲۴۷,۲۷۹
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ وغدير
۱,۳۷۲
۳۸
۲/۶۹۵
۳,۳۸۷,۳۴۳
گروه‌بهمن‌ خبهمن
۱,۹۱۲
۷
۰/۳۶۵
۱,۰۶۷,۵۴۷
سيمان‌ شرق‌ سشرق
۱,۱۳۶
۲
۰/۱۷۶
۲,۲۴۰,۴۹۷
صنايع سيمان دشتستان سدشت
۲,۳۳۰
۱۱۷
۴/۷۸۱
۴۳,۱۶۹
سيمان‌ دورود سدور
۱,۰۰۳
۲۶
۲/۶۶۱
۲,۹۶۲,۰۷۳
كربن‌ ايران‌ شكربن
۲,۹۱۷
۱۵
۰/۵۱۷
۴۱۰,۳۵۷
پتروشيمي مبين مبين
۴,۰۰۵
۱۶
۰/۳۹۸
۴,۱۷۷,۲۰۲
كارت اعتباري ايران كيش ركيش
۴,۰۲۶
۶۵
۱/۵۸۹
۵۰۰,۷۶۹
سايپاشيشه‌ كساپا
۱,۵۰۹
۳۶
۲/۴۴۴
۱۷۴,۳۴۳
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ وبوعلي
۱,۰۸۱
۳
۰/۲۷۸
۶۲۵,۰۸۵
ح . سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ثمسكنح
۱۴
۰
۰
۵۲,۵۰۰
حفاري شمال حفاري
۳,۷۳۳
۲۲
۰/۵۸۶
۷۷۵,۰۸۵
كاشي‌ سعدي‌ كسعدي
۱,۸۱۳
۳۱
۱/۶۸۱
۷۲,۵۹۸
دارويي‌ لقمان‌ دلقما
۴,۰۰۴
۱۲۰
۳/۰۹
۱۲۴,۹۱۷
سيمان‌هرمزگان‌ سهرمز
۴,۲۸۲
۲۲
۰/۵۱۶
۶۶,۰۸۰
سرمايه گذاري دارويي تامين تيپيكو
۶,۰۴۶
۹۷
۱/۵۷۹
۱۱,۳۰۹
بيمه ما ما
۱,۹۳۸
۴۵
۲/۳۷۷
۱۷۷,۵۰۰
صكوك اجاره رايتل ماهانه 21 % صايتل902
۱,۰۱۸,۶۶۴
۴,۶۹۶
۰/۴۶۳
۳,۰۵۴
قند شيرين‌ خراسان‌ قشرين
۷,۵۰۳
۳۲۳
۴/۱۲۷
۶,۴۰۰
گروه‌صنعتي‌بوتان‌ لبوتان
۳,۲۷۴
۲۷
۰/۸۳۲
۱۲۲,۹۰۶
كمباين‌ سازي‌ ايران‌ تكمبا
۷۶۲
۵
۰/۶۵۲
۶,۰۰۶,۱۳۵
ح . سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ وغديرح
۳۱۳
۲۱
۶/۲۸۷
۳,۹۷۱,۵۰۲
جام‌دارو فجام
۱۳,۳۱۰
۱۳۶
۱/۰۱۱
۲۱,۸۵۱
سيمان‌ تهران‌ ستران
۲,۴۱۸
۲۶
۱/۰۸۷
۲,۳۱۱,۳۶۳
صنايع‌شيميايي‌سينا شسينا
۱۰,۵۷۴
۸۸
۰/۸۲۵
۳۴,۵۲۰
بيسكويت‌ گرجي‌ غگرجي
۳,۷۳۴
۱۸۷
۴/۷۶۹
۱۳,۱۲۹
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ غشان
۳,۱۱۵
۴
۰/۱۲۸
۶۳,۷۱۵
پتروشيمي جم جم
۹,۵۷۹
۲۲
۰/۲۳
۵۶,۳۸۱
سيمان‌ بهبهان‌ سبهان
۱۶,۹۴۱
۸۰۹
۵/۰۱۵
۲۷,۵۴۷
كاشي‌ الوند كلوند
۱,۷۵۰
۶۸
۳/۷۴
۱۲۸,۷۵۳
فنرسازي‌زر خزر
۸۶۷
۱۲
۱/۳۶۵
۱,۷۶۱,۳۹۰
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ ثنوسا
۱,۷۸۹
۴۵
۲/۵۸
۳,۶۵۷,۸۴۲
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ دجابر
۱۲,۵۶۰
۶۳۶
۴/۸۲
۵۲,۴۰۰
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند واتي
۲,۰۲۳
۳۷
۱/۷۹۶
۲,۶۸۹,۳۰۷
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ دشيمي
۷,۱۱۱
۳۰۱
۴/۴۲
۱۶,۴۰۵
چرخشگر خچرخش
۱,۷۸۰
۲۷
۱/۴۹۴
۳۳۴,۱۹۹
سيمان‌مازندران‌ سمازن
۴,۵۲۶
۲۲۶
۵/۲۵۶
۵,۱۵۴
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ ونفت
۱,۹۷۲
۳
۰/۱۵۲
۱,۹۱۴,۱۷۶
لبنيات‌ پاك‌ غپاك
۲,۰۶۷
۳
۰/۱۴۵
۳,۹۱۳,۶۱۳
قندنقش‌جهان‌ قنقش
۸,۰۷۹
۳۴۸
۴/۵۰۱
۶۶,۸۳۲
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ دتماد
۹,۰۸۴
۴۳۸
۵/۰۶۶
۲۱۴,۸۰۰
صنعتي‌ آما فاما
۳,۸۸۰
۵۸
۱/۵۱۸
۴۵,۷۸۱
كشت‌وصنعت‌پياذر غاذر
۷,۰۶۷
۳۳۷
۵/۰۰۷
۸۳,۵۶۴
پالايش نفت بندرعباس شبندر
۴,۸۰۵
۵۵
۱/۱۵۸
۳,۶۹۱,۲۱۶
حمل و نقل بين المللي خليج فارس حفارس
۴,۰۷۸
۱۹۵
۵/۰۲۲
۳۸۸,۳۹۳
سيمان‌سپاهان‌ سپاها
۱,۲۰۸
۱
۰/۰۸۳
۳,۸۵۳,۶۶۲
معدني و صنعتي گل گهر كگل
۲,۵۲۱
۳۲
۱/۲۸۶
۹,۹۲۹,۰۹۷
س. صنايع‌شيميايي‌ايران شيران
۳,۸۸۹
۱۵
۰/۳۸۴
۳۰۳,۰۲۶
مشاركت شهرداري شيراز،3ماهه21% مشير9711
۱,۰۱۹,۷۳۶
۱۵,۹۹۰
۱/۵۹۳
۱,۶۰۰
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان سيدكو
۱,۱۹۱
۵
۰/۴۲۲
۷۲,۸۱۶
سرمايه‌گذاري‌ سايپا وساپا
۹۵۲
۳۷
۳/۷۴۱
۱۲,۶۴۷,۵۵۳
شهد قشهد
۴,۹۲۰
۶۶
۱/۳۲۴
۱۲۳,۵۷۱
پارس‌ پامچال‌ شپمچا
۱۰,۷۶۳
۵۳۸
۵/۲۶۲
۳۳۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه كرماشا
۳,۰۱۰
۱
۰/۰۳۳
۲۹۳,۷۶۶
صنايع‌ آذرآب‌ فاذر
۳,۶۲۴
۹۵
۲/۵۵۴
۴,۲۲۷,۹۸۲
پتروشيمي‌شيراز شيراز
۲,۳۷۹
۱
۰/۰۴۲
۱,۰۸۴,۵۷۰
لعابيران‌ شلعاب
۲,۷۳۸
۹۸
۳/۴۵۶
۱,۶۴۴,۴۲۷
نيرو محركه‌ خمحركه
۱,۷۵۵
۳
۰/۱۷۱
۷۵۶,۷۴۶
صكوك فولادكاوه كيش،سه ماهه20% صكاوه706
۱,۰۰۰,۰۰۰
۰
۰
۱,۳۰۰
سرمايه‌گذاري‌ سايپا وساپا2
۹۸۰
۰
۰
۴۷,۷۰۰,۰۰۰
قنداصفهان‌ قصفها
۵,۹۰۱
۵۲
۰/۸۸۹
۱۰۹,۷۸۵
خدمات‌انفورماتيك‌ رانفور
۱۹,۰۳۳
۵۷۴
۳/۱۱
۱۶,۱۰۰
فولاد آلياژي ايران فولاژ
۲,۰۹۱
۱۵
۰/۷۲۳
۱,۴۵۱,۹۴۱
سيمان‌فارس‌ سفار
۷,۳۳۲
۴۹
۰/۶۷۳
۲,۷۰۰
فولاد اميركبيركاشان فجر
۱۰,۰۴۳
۵۰
۰/۴۹۵
۳۹,۸۶۴
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌ وملي
۱۱,۰۷۱
۵۵۴
۴/۷۶۶
۴,۴۰۰
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% صملي9709
۱,۰۲۵,۲۰۴
۴,۵۷۴
۰/۴۴۸
۱۰۷
ايران‌ تاير پتاير
۳,۰۷۹
۱۰۹
۳/۴۱۹
۴۲۵,۳۰۰
سيمان خوزستان سخوز
۲,۶۸۴
۱۴
۰/۵۱۹
۱۳,۴۹۵
سايپاآذين‌ خاذين
۹۱۳
۸
۰/۸۶۹
۲,۲۰۴,۴۲۴
معدني‌وصنعتي‌چادرملو كچاد2
۱,۹۳۱
۱۹
۰/۹۹۴
۱۰,۳۵۷,۳۲۷
پارس‌ خودرو خپارس
۸۴۶
۱۴
۱/۶۲۸
۱۳,۶۸۱,۰۳۴
صنعتي‌ بهشهر غبشهر
۲,۷۱۵
۳۷
۱/۳۴۴
۷۳۲,۱۷۷
پمپ‌ سازي‌ ايران‌ تپمپي
۳,۴۲۹
۱۸۰
۴/۹۸۸
۵۵۷,۷۳۱
معادن‌ بافق‌ كبافق
۱۵,۷۱۴
۸۲۲
۴/۹۷۱
۳,۲۶۷,۱۰۷
قند مرودشت‌ قمرو
۲,۷۴۶
۱۳۱
۵/۰۱
۲۶۹,۹۹۷
گروه دارويي سبحان دسبحا
۵,۳۴۶
۷۲
۱/۳۲۹
۳۸,۹۲۱
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ شفارس
۱,۴۸۰
۲۱
۱/۴۳۹
۲۴۴,۹۱۶
گلتاش‌ شگل
۱۳,۱۵۵
۶۶۵
۴/۸۱۲
۳۴,۳۴۷
سايپا خساپا
۱,۱۳۱
۲۶
۲/۲۴۷
۴۶,۵۷۵,۵۸۸
شركت ارتباطات سيار ايران همراه2
۳۵,۰۰۶
۳۴۶
۰/۹۹۸
۵۷۱,۳۳۰
قند ثابت‌ خراسان‌ قثابت
۱,۰۷۸
۵۱
۴/۹۶۶
۵,۲۶۵,۳۷۲
بانك سينا وسينا
۱,۰۴۰
۲
۰/۱۹۳
۱,۳۲۶,۳۹۸
ليزينگ رايان‌ سايپا ولساپا
۱,۵۵۱
۳۵
۲/۲۰۷
۳,۸۴۷,۴۳۳
صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا امين يكم
۱۰,۲۷۱
۵
۰/۰۴۹
۱,۱۱۴,۳۲۱
رينگ‌سازي‌مشهد خرينگ
۸۹۷
۲۳
۲/۵
۱,۹۴۷,۶۶۴
فولاد مباركه اصفهان فولاد
۱,۴۵۸
۹
۰/۶۲۱
۲۴,۲۲۸,۶۰۳
ايران‌ ترانسفو بترانس
۱۲,۷۸۲
۵۷۸
۴/۳۲۶
۲۳۴,۳۹۱
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ وصنا
۱,۱۸۷
۱۱
۰/۹۳۵
۸۶,۱۶۸
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ وتوكا
۱,۲۹۴
۹
۰/۷
۱,۴۶۵,۳۵۸
بانك خاورميانه وخاور
۲,۲۲۳
۳۴
۱/۵۵۳
۴۷۹,۷۵۰
پارس‌سويچ‌ بسويچ
۹,۲۳۸
۴۵۰
۵/۱۲۱
۳,۰۳۹
همكاران سيستم سيستم
۴,۷۹۱
۱۰
۰/۲۰۹
۲۴,۰۱۶
سرمايه گذاري اعتبار ايران واعتبار
۱,۰۹۶
۵۶
۴/۸۶۱
۷۱۹,۶۳۳
بانك‌ كارآفرين‌ وكار
۲,۸۸۰
۱۴۴
۴/۷۶۲
۳۷,۰۱۵
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي وبانك
۱,۷۹۵
۳
۰/۱۶۷
۲,۲۴۷,۳۵۰
مشاركت ملي نفت ايران3ماهه 21% مغرب9712
۱,۰۱۱,۷۴۷
۱۲,۴۹۹
۱/۲۵۱
۱۰,۰۰۰
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو خگستر
۴,۰۵۲
۶
۰/۱۴۸
۶,۲۴۰,۵۳۳
نفت سپاهان شسپا
۷,۸۳۴
۳۷
۰/۴۷
۹,۶۰۲
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر كاذر
۱,۹۸۱
۷۴
۳/۶۰۱
۴,۷۵۷,۳۲۰
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ وغدير2
۱,۴۳۰
۴۹
۳/۵۴۸
۱۴,۶۸۵,۰۰۰
بانك انصار وانصار
۱,۷۵۳
۸
۰/۴۵۸
۶۳۲,۰۱۶
داروسازي‌ امين‌ دامين
۱,۷۹۵
۵
۰/۲۷۸
۱۱۶,۲۱۳
رادياتور ايران‌ ختور
۲,۸۹۵
۶۷
۲/۳۶۹
۳۳۳,۲۶۳
ح.بيمه پارسيان پارسيانح
۷۴۱
۳
۰/۴۰۷
۳۱۴,۶۱۲
معادن‌منگنزايران‌ كمنگنز
۲,۴۸۵
۱۷
۰/۶۷۹
۲,۴۸۵,۰۴۱
ح .گروه دارويي سبحان دسبحاح
۴,۱۰۴
۱۲۴
۳/۱۱۶
۱۶,۲۷۷
بيمه آسيا آسيا
۱,۷۲۴
۶
۰/۳۴۹
۴۶۷,۲۱۳
پالايش نفت تهران شتران
۲,۷۵۳
۲
۰/۰۷۳
۳,۲۹۸,۵۱۱
سايپا ديزل‌ خكاوه
۷۸۷
۳
۰/۳۸
۶,۶۸۹,۱۲۳
سيمان‌غرب‌ سغرب
۳,۷۰۴
۷۸
۲/۰۶۲
۱۲۹,۹۷۶
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد واميد
۱,۷۸۴
۲
۰/۱۱۲
۲۱۰,۱۷۷
مارگارين‌ غمارگ
۵,۲۲۴
۸۳
۱/۵۶۴
۱۵۰,۳۰۲
صندوق س. با درآمد ثابت كيان كيان
۱۰,۳۳۱
۲۸
۰/۲۷۲
۵۰۳,۱۱۹
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ فسرب
۳,۴۱۳
۱۶۲
۴/۹۸۳
۳,۱۴۷,۴۳۶
فروسيليس‌ ايران‌ فروس
۱,۸۰۵
۱۱
۰/۶۰۶
۲۵۵,۲۷۵
ح . فيبر ايران‌ چفيبرح
۵,۹۰۰
۵۳۶
۹/۹۹۳
۱۸۱,۴۲۶
سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ وتوشه
۳,۳۸۰
۴۰
۱/۱۷
۲۷۴,۹۴۰
ح . كارخانجات‌ قند قزوين‌ قزوينح
۱,۲۷۵
۷۸
۶/۵۱۶
۸۱۲,۴۶۲
آسان پرداخت پرشين آپ
۱۵,۲۵۳
۵۷۷
۳/۶۴۵
۱,۶۷۳,۸۹۷
نوردوقطعات‌ فولادي‌ فنورد
۴,۸۶۳
۲۴۳
۴/۷۵۹
۲۰۰
داروسازي‌ فارابي‌ دفارا
۸,۵۳۷
۴۰۴
۴/۵۱۹
۶,۳۶۵
قند لرستان‌ قلرست
۳,۳۵۷
۱۲۹
۳/۹۹۶
۳۶۰,۴۴۷
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ كرازي
۲,۷۱۳
۵۴
۲/۰۳۱
۱,۷۵۷,۰۶۱
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ وصنعت
۱,۴۶۰
۲۴
۱/۶۷۱
۲۷۸,۶۴۴
پشم‌شيشه‌ايران‌ كپشير
۹,۹۰۵
۱۸
۰/۱۸۱
۲۲,۴۹۰
پلاسكوكار پلاسك
۷۵۸
۶
۰/۷۸۵
۱,۴۰۲,۵۶۶
نورد آلومينيوم‌ فنوال
۱,۰۸۰
۱۸
۱/۶۳۹
۵,۱۳۶,۱۳۱
مشاركت شهرداري اصفهان،3ماهه21% مصفها712
۱,۱۱۳,۰۰۰
۵۳,۰۰۰
۵
۱۰,۰۰۰
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ والبر
۳,۴۶۳
۷۸
۲/۲۰۳
۳,۱۹۵,۴۲۲
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ومعادن
۱,۴۹۲
۱۰
۰/۶۷۵
۱۴,۱۹۱,۸۵۲
ايركا پارت صنعت خكار
۱,۱۲۰
۴۸
۴/۱۱
۳۰۵,۹۳۵
ح . ليزينگ‌خودروغدير ولغدرح
۱۰۵
۰
۰
۵۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ وپترو
۱,۵۷۷
۳۶
۲/۳۳۶
۱,۰۱۸,۷۶۲
توريستي ورفاهي آبادگران ايران ثاباد
۲,۰۰۰
۵
۰/۲۵۱
۶,۱۱۰,۴۹۷
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ غشاذر
۱,۵۴۲
۳۱
۱/۹۷۱
۱۴۷,۷۴۶
البرزدارو دالبر
۱۲,۲۰۰
۱۶
۰/۱۳۱
۴۱,۱۶۲
بورس اوراق بهادار تهران بورس
۵,۰۰۸
۱۶
۰/۳۱۸
۵۰۷,۱۰۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران حكشتي
۴,۰۴۵
۱۸
۰/۴۴۷
۱۹۷,۷۶۳
سيمان‌ قائن‌ سقاين
۲۷,۷۶۹
۱,۳۹۱
۴/۷۷
۹۱۰
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ شپارس
۲,۰۰۴
۳۳
۱/۶۷۴
۴۳۲,۴۸۲
داروسازي‌ ابوريحان‌ دابور
۱۳,۲۰۴
۵۷
۰/۴۳۴
۲۰,۰۰۰
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ غشصفا
۵,۱۷۱
۲۵۵
۵/۱۸۷
۲۰,۰۰۰
نيروكلر شكلر
۳,۲۱۴
۱۲۵
۴/۰۴۷
۲,۶۴۸,۰۰۰
گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌ تكشا
۴,۴۷۹
۲۱۳
۴/۹۹۳
۱۵۱,۶۷۳
سرمايه‌گذاري‌نيرو ونيرو
۱,۳۴۳
۳۵
۲/۵۴
۱,۰۶۵,۶۷۸
گروه صنعتي پاكشو پاكشو
۱۵,۴۴۹
۸۸
۰/۵۶۶
۱۲۶,۰۰۰
آبسال‌ لابسا
۳,۰۷۶
۵۱
۱/۶۳۱
۱۷۵,۸۷۶
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد ثشاهد
۱,۲۲۵
۶
۰/۴۹۲
۱,۳۸۳,۰۶۹
الكتريك‌ خودرو شرق‌ خشرق
۲,۱۱۰
۵
۰/۲۳۶
۴۸,۳۶۲
گروه‌ صنعتي‌ بارز پكرمان2
۳,۶۷۹
۳۶
۰/۹۸۸
۵,۴۳۶,۰۰۰
فيبر ايران‌ چفيبر
۶,۶۴۶
۳۱۶
۴/۹۹۲
۸۸,۴۱۷
سايپا خساپا2
۱,۱۴۵
۰
۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشاركت شهرداري تهران-3ماهه21% تهران811
۱,۱۲۴,۷۳۲
۴۵,۰۰۱
۴/۱۶۸
۱۰,۰۶۰
صندوق س تجارت شاخصي كاردان كاردان
۱۰,۹۰۰
۲۰۸
۱/۸۷۳
۱۰,۰۰۰
پتروشيمي فناوران شفن
۱۹,۰۰۴
۶۳۰
۳/۲۰۹
۲۸,۰۵۴
سيمان كردستان سكرد
۱,۵۵۶
۶۹
۴/۲۴۶
۲۶۵,۱۵۲
پارس‌ خزر لخزر
۱۰,۲۸۶
۲۴۱
۲/۲۸۹
۱۴۰,۶۲۸
صنايع‌ آذرآب‌ فاذر2
۳,۶۹۵
۰
۰
۲۲,۷۰۰,۰۰۰
ايران‌ خودرو خودرو
۲,۹۵۵
۵۳
۱/۸۲۶
۳۴,۱۶۸,۲۰۹
صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام فيروزه
۱۱,۴۸۹
۲۴
۰/۲۰۹
۱۰,۰۰۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس ددام
۵,۲۱۳
۲۶۱
۴/۷۶۸
۴,۷۴۰
شيشه‌ همدان‌ كهمدا
۸,۱۹۲
۹۵
۱/۱۴۶
۸۱,۸۱۶
سيمان‌ خزر سخزر
۳,۷۴۸
۱۷۸
۴/۹۸۶
۳۶۱,۶۲۷
تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ كماسه
۲,۳۹۳
۱۶
۰/۶۶۴
۴,۳۶۸,۷۰۴
پتروشيمي‌فارابي‌ شفارا
۴,۳۶۶
۵۵
۱/۲۷۶
۲,۴۰۰
كارخانجات‌داروپخش‌ دارو
۵,۹۷۰
۲۹۹
۴/۷۷
۱۳,۴۴۳
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% صايپا998
۱,۰۰۳,۴۴۸
۵۴
۰/۰۰۵
۷۰
صندوق سرمايه‌گذاري صنوين-مختلط صنوين
۱۴,۶۷۷
۶۵
۰/۴۴۱
۶۵۶
سپنتا فپنتا
۱۲,۹۶۷
۶۲
۰/۴۷۶
۳۲,۶۹۱
شركت ارتباطات سيار ايران همراه
۳۴,۶۰۶
۱۸۷
۰/۵۳۷
۸۵,۲۵۷
ايران‌دارو ديران
۳,۴۸۵
۱۷
۰/۴۹
۳۱,۸۷۱
گروه پتروشيمي س. ايرانيان پترول
۱,۰۷۳
۱
۰/۰۹۳
۲,۶۹۴,۹۳۴
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ بشهاب
۶,۸۵۴
۱۶۴
۲/۳۳۷
۸,۵۰۱
بيمه البرز البرز
۱,۴۱۹
۴۱
۲/۹۷۵
۱,۶۵۵,۷۱۱
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ ختوقا
۱,۵۲۱
۵۰
۳/۱۸۳
۶۳۱,۱۷۱
پارس‌ دارو دپارس
۱۵,۱۴۵
۱۶۳
۱/۰۶۵
۸,۸۰۳
مشاركت شهرداري شيراز،3 ماهه20% مشير612
۱,۰۱۹,۹۲۱
۰
۰
۱۰۰
صندوق س. پارند پايدار سپهر پارند
۱۱,۱۵۱
۱۰
۰/۰۹
۱۱۳,۹۷۳
پتروشيمي‌ خارك‌ شخارك
۱۳,۲۶۹
۴۷
۰/۳۵۳
۹۷,۵۲۲
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ ولصنم
۱,۶۱۲
۴۸
۳/۰۶۹
۲,۳۳۵,۷۱۰