آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 165352.07
تغییر شاخص: -0.5311
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
زمان سرجمع معاملات: 13:39
تعداد معاملات: 125587
ارزش معاملات: 3,238,703,478,227
حجم معاملات: 1,252,183,007
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,275,419,614,036,070