آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 547661.79
تغییر شاخص: 0.3688
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
زمان سرجمع معاملات: 15:41
تعداد معاملات: 1098682
ارزش معاملات: 56,275,498,220,009
حجم معاملات: 7,925,627,467
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 20,001,155,521,651,400