آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1736402.01
تغییر شاخص: 4.8913
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
زمان سرجمع معاملات: 17:01
تعداد معاملات: 1488989
ارزش معاملات: 138,309,493,820,938
حجم معاملات: 6,468,871,883
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 64,416,565,146,473,800