آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 203792.49
تغییر شاخص: 0.4609
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
زمان سرجمع معاملات: 12:21
تعداد معاملات: 270350
ارزش معاملات: 11,110,365,042,998
حجم معاملات: 6,279,824,257
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 7,808,021,852,412,080