آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 343291.75
تغییر شاخص: 1.1506
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
زمان سرجمع معاملات: 14:15
تعداد معاملات: 526225
ارزش معاملات: 25,775,996,917,001
حجم معاملات: 5,248,488,811
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 12,525,983,269,644,600