آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 130569.29
تغییر شاخص: -0.2737
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
زمان سرجمع معاملات: 11:27
تعداد معاملات: 59748
ارزش معاملات: 2,447,420,678,712
حجم معاملات: 730,106,433
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 4,989,049,763,752,410