آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 266127.21
تغییر شاخص: 1.2118
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
زمان سرجمع معاملات: 61:04
تعداد معاملات: 0
ارزش معاملات:
حجم معاملات:
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 9,774,203,615,187,780