آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 178659.05
تغییر شاخص: 1.5692
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
زمان سرجمع معاملات: 15:52
تعداد معاملات: 197813
ارزش معاملات: 7,413,215,464,883
حجم معاملات: 2,003,280,593
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,830,532,181,002,970