آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 108394.16
تغییر شاخص: 0.2979
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
زمان سرجمع معاملات: 90:73
تعداد معاملات: 4614
ارزش معاملات: 161,378,601,682
حجم معاملات: 34,825,121
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 4,239,465,974,828,480