آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 174618.18
تغییر شاخص: 3.5543
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
زمان سرجمع معاملات: 16:15
تعداد معاملات: 273615
ارزش معاملات: 17,316,106,977,126
حجم معاملات: 4,942,707,555
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,661,381,106,399,850