آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1028537.75
تغییر شاخص: 4.0903
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
زمان سرجمع معاملات: 20:30
تعداد معاملات: 1329141
ارزش معاملات: 99,211,344,630,403
حجم معاملات: 10,951,161,271
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 38,562,283,416,614,600