آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 162492.12
تغییر شاخص: -1.2121
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
زمان سرجمع معاملات: 11:12
تعداد معاملات: 78629
ارزش معاملات: 2,558,719,753,219
حجم معاملات: 1,024,781,872
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,166,328,358,018,590