آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 108872.86
تغییر شاخص: 2.2241
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
زمان سرجمع معاملات: 15:28
تعداد معاملات: 133485
ارزش معاملات: 7,001,851,317,939
حجم معاملات: 2,556,294,586
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 4,209,331,779,957,060