آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 137073.03
تغییر شاخص: 2.0232
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
زمان سرجمع معاملات: 12:43
تعداد معاملات: 131928
ارزش معاملات: 7,275,961,269,962
حجم معاملات: 1,901,848,909
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 5,237,300,819,573,610