آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 308314.88
تغییر شاخص: 2.0325
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
زمان سرجمع معاملات: 18:46
تعداد معاملات: 350308
ارزش معاملات: 16,688,055,404,992
حجم معاملات: 3,644,616,010
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 11,248,109,083,420,700