ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم) در ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه 1386، ﺑﺎ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﻮﻧﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1389 ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ، ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ 1390/9/16ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرخ 1390/11/26 در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺎدل 40.500 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ.

رشد و توسعه در راستاي تبديل شدن به يکي از شرکت هاي برتر سرمايه گذار در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در منطقه خاورميانه با اعتبار جهاني
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﮔﺮوه، ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آن ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﻟﯿﻪ، واﺳﻄﻪ اي و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 5/3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اوره، 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از 8 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ و ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ، داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﻮد را در ﺣﻮزه اﻧﺮژى، ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﻰ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﭘﺎﻻﯾﺸﻰ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ و در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ را از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد درآورد.
شرکت سرمايه گذاري غديرمالك 68/58 درصد سهام شركت نفت و گاز پارسيان مي باشد.

سرمايه گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي به منظور ايجاد بالاترين ارزش افزوده بلند مدت براي سهامداران و توسعه پايدار با اولويت ارتقاء فرهنگ ايمني و صيانت از محيط زيست.

 • شرکت پالايش نفت تبريز
 • شرکت پالايش نفت شيراز
 • شرکت پالايش پارس فرآيند شيراز
 • شرکت پتروشيمي پرديس
 • شرکت پتروشيمي زاگرس
 • شرکت پتروشيمي شيراز
 • شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه
 • شرکت پتروشيمي پارس
 • شرکت پتروشيمي تبريز
 • شرکت پتروشيمي کيان
 • شرکت پتروشيمي خراسان
 • بازرگاني پتروشيمي بين الملل (PCCI)
 • شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان
 • شرکت پايانه ها و مخازن پتروشيمي
 • شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان
 • شرکت پالايش نفت بندرعباس
 • مهندسي وساختمان صنایع نفت (OIEC)
 • صنايع پايين دستي پتروشيمي
 • بيمه تجارت نو
 • شرکت پتروشیمی همت
 • شرکت پتروشیمی دماوند
 • شرکت پالایش نفت بیستون
 • شرکت ناوک آسیا کیش
 • بازرگانی و تجارت هامون سپاهان
 • ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ
 • ﺣﻀـﻮر ﻣﻮﺛﺮ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﮔﺮوه در ﺑﺎزارﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻰ
 • اﺟﺮاى ﻃﺮح ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اى و ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﮔﺮوه
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى و ﺣﻀﻮر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﻰ و ﮔﺎزى
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﻰ داراى ﻣﺰﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش اﻓﺰوده
 • ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى ﮔﺮوه
 • دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
 • دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 8 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اوره و ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
 • ﻓـﺮآورى و ﭘﺎﻻﯾـﺶ روزاﻧﻪ 500 ﻫﺰار ﺑﺸﮑـﻪ ﻧﻔﺖ ﺧـﺎم
 • دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺗﯿﻠﻦ در ﺳﺎل
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ
 • ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزى و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﻰ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى و ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏ ﻫﺎى ﻣﻘﺘﻀﻰ
 • ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ در ﻟﯿﺴﺖ 20 ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ ﺟﻬﺎن
 • طرح فاز دوم آمونياک و اوره شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه :
 • ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ 396.000 ﺗﻦ آﻣﻮﻧﯿﺎك و 660.000 ﺗﻦ اوره در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮﻧﯿﺎك و اوره ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻮران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در واﺣﺪ آﻣﻮﻧﯿﺎك و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎور ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در واﺣﺪ اوره و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎم آوران دﻟﻮار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﯿﺰ اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻃﺮح در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪارك اﻗﻼم اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﻗﺮار دارد که تامین مالی طرح نیز در حال انجام است.
 • بازآوري دي اکسيد کربن پتروشيمي کرمانشاه:
 • اﯾﻦ ﭘﺮوژه در راﺳﺘﺎي رﻋﺎ ﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ و اﺳﺘﻔﺎده ى ﻣﺠﺪد دى اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 5 درﺻﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻃﺮح ﻃﯽ ﻗﺮاردادي ﺑﻪ روش EPC ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 355 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن 18 ﻣﺎه در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻫﺎى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل، ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 93 ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 • احداث واحد گرانول سازي گوگرد شرکت پالايش نفت تبريز:
 • اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﮔﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﻏﺒﺎر ﮔﻮﮔﺮدي، ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻃـﺮح ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﺎزي، ﮐﻞ ﮔﻮﮔﺮد ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد. اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل 93 ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 • احداث واحد اختلاط روغن هاي روان ساز شرکت پالايش نفت تبريز:
 • ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي دو و ﺳﻪ را در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاي ورود ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار، ﭘﺮوژه اﺧﺘﻼط روﻏﻦ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻪ ﻧﻮع روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر و روﻏﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﮑﺎء روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ و وارداﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه روﻏﻦ، روﻏﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه در واﺣﺪ اﺧﺘﻼط ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻃﺮح در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1396ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
 • پروژه بازيافت گازهاي ارسالي به فلر:
 • وﺟﻮد ﻣﺸﻌﻞ و ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژي ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل 1395 ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 • پروژه پالايشگاه 120 هزار بشکه اي ميعانات گازي شيراز:
 • ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻓﻌﻠﯽ ﺷﯿﺮاز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﭘﺮوژه ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﻤﻮد.120 ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه از ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ و دﺳﺘﺎورد ﻃﺮح ﺗﺒﺪﯾﻞ 92 درﺻﺪ از ﺧﻮراك ورودي ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ، ﺑﻨﺰﯾﻦ، ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺖ و ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن ﺳﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ و اﻧﺘﺨﺎب EPC+F اﺳﺖ.
 • ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﯿﺎن: 
 • اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻃﺮح اﻟﻔﯿﻦ 12 در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 75 ﻫﮑﺘﺎر در ﻓﺎز دوم ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﻔﯿﻦ دوازدﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 5.873.000 ﺗﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻮراك ﻣﺎﯾﻊ، آروﻣﺎﺗﯿﮏ، اﺗﯿﻞ ﺑﻨﺰن، آﻟﻔﺎ اﻟﻔﯿﻦ، ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ اﮐﺴﺎﯾﺪ و ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮراك ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﭘﺮوژه 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯿﻌـﺎﻧﺎت ﮔﺎزي، 900 ﻫﺰار ﺗﻦ اﺗﺎن و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ 315.000 ﺗﻦ C3+ و 340.000 ﺗﻦ ﺑﺮش ﺳﺒﮏ از آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﺪود 3.300 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺎز 1 ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ ﺧﻮراك ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ و ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﻰ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزى ﻃﺮح ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.