آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 251278.29
تغییر شاخص: -0.7028
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
زمان سرجمع معاملات: 12:45
تعداد معاملات: 222190
ارزش معاملات: 7,201,025,292,427
حجم معاملات: 1,620,502,437
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 9,259,502,292,482,030