آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 134354.77
تغییر شاخص: 2.1431
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
زمان سرجمع معاملات: 12:40
تعداد معاملات: 117569
ارزش معاملات: 5,828,754,147,932
حجم معاملات: 1,854,896,444
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 5,133,502,688,470,100