آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 305807.58
تغییر شاخص: -0.8132
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
زمان سرجمع معاملات: 14:43
تعداد معاملات: 289797
ارزش معاملات: 10,852,482,685,414
حجم معاملات: 2,500,644,169
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 11,156,136,425,302,500