آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 478755.66
تغییر شاخص: 1.4054
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
زمان سرجمع معاملات: 20:49
تعداد معاملات: 2193887
ارزش معاملات: 35,875,261,542,130
حجم معاملات: 5,132,035,473
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 17,400,729,066,295,600