آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 597253.86
تغییر شاخص: 2.3777
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
زمان سرجمع معاملات: 21:38
تعداد معاملات: 1109494
ارزش معاملات: 58,767,949,591,903
حجم معاملات: 6,747,093,217
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 21,812,890,179,834,400