آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1465975.32
تغییر شاخص: 2.7113
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
زمان سرجمع معاملات: 17:07
تعداد معاملات: 1891624
ارزش معاملات: 181,338,013,247,859
حجم معاملات: 15,349,946,823
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 57,396,531,880,890,400