آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 94576.36
تغییر شاخص: 0.2936
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
زمان سرجمع معاملات: 63:02
تعداد معاملات: 0
ارزش معاملات:
حجم معاملات:
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,759,338,386,832,800