آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 199911.32
تغییر شاخص: -0.9805
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
زمان سرجمع معاملات: 17:39
تعداد معاملات: 304501
ارزش معاملات: 18,595,175,652,313
حجم معاملات: 9,093,981,863
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 7,663,778,293,238,850