آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 182929.09
تغییر شاخص: 0.0520
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
زمان سرجمع معاملات: 13:52
تعداد معاملات: 441610
ارزش معاملات: 13,076,016,706,820
حجم معاملات: 3,826,504,918
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,978,785,018,543,700