آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 102452.39
تغییر شاخص: 3.3346
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
زمان سرجمع معاملات: 15:02
تعداد معاملات: 100379
ارزش معاملات: 5,491,741,957,474
حجم معاملات: 1,820,730,345
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,975,609,910,020,430