آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 547658.51
تغییر شاخص: 0.3682
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
زمان سرجمع معاملات: 19:02
تعداد معاملات: 1097480
ارزش معاملات: 56,217,401,306,249
حجم معاملات: 7,920,564,144
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 20,001,008,521,651,400