آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 215168.54
تغییر شاخص: 0.0358
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
زمان سرجمع معاملات: 13:12
تعداد معاملات: 249544
ارزش معاملات: 8,378,057,603,126
حجم معاملات: 2,892,602,557
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 8,240,548,366,836,790