آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 340729.70
تغییر شاخص: 1.4705
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
زمان سرجمع معاملات: 10:54
تعداد معاملات: 343960
ارزش معاملات: 16,223,941,893,823
حجم معاملات: 3,690,254,933
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 12,432,224,497,561,900