آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 94796.14
تغییر شاخص: 0.2324
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
زمان سرجمع معاملات: 12:42
تعداد معاملات: 41241
ارزش معاملات: 1,930,662,612,500
حجم معاملات: 887,975,092
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,768,013,181,833,650