• دکتر منصور کنعاني
  • معاون سرمايه گذاري و توسعه کسب و کار
  • دکتر محمدرضا صادقی مقدم
  • سرپرست معاونت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی
  • دکتر امیر افسر
  • معاون امور شرکتها