• دکتر منصور کنعاني
  • معاونت سرمايه گذاري و توسعه کسب و کار
  • آقای دکتر محمدرضا صادقی مقدم
  • سرپرست معاونت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی
  • حسن پورعبداللهيان
  • معاونت مالي، اداري و پشتيباني
  • آقای دکتر امیر افسر
  • سرپرست معاونت امور شرکتها