آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 166235.02
تغییر شاخص: -0.4079
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
زمان سرجمع معاملات: 12:51
تعداد معاملات: 112565
ارزش معاملات: 3,395,076,352,726
حجم معاملات: 1,356,544,522
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,308,839,457,703,560