آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 203777.12
تغییر شاخص: 0.4534
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
زمان سرجمع معاملات: 12:43
تعداد معاملات: 287040
ارزش معاملات: 12,345,807,101,217
حجم معاملات: 7,419,722,174
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 7,807,323,863,501,950