آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 411211.48
تغییر شاخص: 1.2814
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
زمان سرجمع معاملات: 13:10
تعداد معاملات: 643991
ارزش معاملات: 34,375,419,455,533
حجم معاملات: 5,159,859,075
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 14,952,649,084,981,300