آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 98821.36
تغییر شاخص: 0.1956
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
زمان سرجمع معاملات: 93:90
تعداد معاملات: 14140
ارزش معاملات: 429,618,159,300
حجم معاملات: 192,876,016
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,939,854,221,601,860