آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 164491.61
تغییر شاخص: -0.5204
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
زمان سرجمع معاملات: 12:30
تعداد معاملات: 118406
ارزش معاملات: 3,463,886,914,712
حجم معاملات: 1,260,527,894
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,242,719,458,930,460