آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 134521.36
تغییر شاخص: 2.2697
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
زمان سرجمع معاملات: 11:45
تعداد معاملات: 88128
ارزش معاملات: 3,615,931,045,622
حجم معاملات: 1,156,069,934
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 5,138,450,727,447,500