آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1655408.15
تغییر شاخص: 2.1010
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
زمان سرجمع معاملات: 14:32
تعداد معاملات: 1801622
ارزش معاملات: 153,198,077,004,759
حجم معاملات: 9,382,738,763
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 62,083,539,558,020,700