آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 215199.85
تغییر شاخص: 1.5708
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
زمان سرجمع معاملات: 11:17
تعداد معاملات: 178547
ارزش معاملات: 9,014,809,200,678
حجم معاملات: 2,651,266,808
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 8,243,795,118,736,910