آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 104533.52
تغییر شاخص: 2.0313
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
زمان سرجمع معاملات: 16:32
تعداد معاملات: 137469
ارزش معاملات: 7,108,532,461,925
حجم معاملات: 2,550,222,045
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 4,043,547,829,627,370