رئيس هيات مديره
 • محمود احمد پور دارياني
 • کارشناس ارشد مديريت صنايع دکتراي مديريت منابع انساني
 • سوابق:
  • معاون لجستيک وزارت دفاع- مدير عامل سازمان صنايع و معادن بنياد عضو هيات مديره ايران خودرو- عضو هيات مديره توسعه صنايع بهشهر و ... عضو هيات علمي دانشکده کار آفريني
عضو هيات مديره و مدیر عامل
 • محمد طالبی
 • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران
 • سوابق:
  • مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده ها
  • مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی
  • مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تدبیر
عضو هيات مديره
 • عیسی رضایی
 • دکترای حسابداری
 • سوابق:
  • مدير عامل و نایب رئيس هيات مديره موسسه اعتباری کوثر- عضو هیأت مدیره سازمان اتکا- مدیرعامل شرکت سرمایه‌ گذاری مهر ایرانیان(موسسه مهر)- عضو هيات مديره شرکت تراکتور سازی ایران- عضو هيات مديره شرکت توسعه معادن روی ایران - عضو هيات مديره شرکت خدمات دریایی تایدواتر
عضو هيات مديره
 • محمد رضا ساروخانی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی استراتژیک
 • سوابق:
  • معاون برنامه ریزی ، سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا - مدیر عامل یانک ملت - عضو و رئیس هیات مدیره بانک ملت - مدیر امور اعتباری بانک ملت