آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 339386.61
تغییر شاخص: -0.0141
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
زمان سرجمع معاملات: 17:31
تعداد معاملات: 472011
ارزش معاملات: 19,765,930,441,905
حجم معاملات: 3,397,172,366
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 12,383,219,556,303,800