سهامداران درصد سهام
 صندوق بازنشستگي، از کار افتادگي و پس اندازكاركنان بانكها 21/17
صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح
16/43
 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح
 15/01
صندوق های بیمه نیروهای مسلح
15/00
 سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
6/00
 گروه توسعه مالی مهر آیندگان
 4/25
 صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر
 4/13
 شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا
 3/45
  شرکت سرمايه گذاري خوارزمي 1/29
 شركت سرمايه گذاري ملي ایران 1/27
 ساير اشخاص حقوقی
8/2
 سایر اشخاص حقیقی
3/80