• دکتر منصور کنعاني
  • معاونت سرمايه گذاري و توسعه کسب و کار
  • دکتر اميرحسين ارضاء
  • معاونت برنامه ريزي و مطالعات راهبردي
  • حسن پورعبداللهيان
  • معاونت مالي، اداري و پشتيباني
  • دکتر سعید خدامرادی
  • معاونت امور شرکت ها