آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 973494.45
تغییر شاخص: 3.7224
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
زمان سرجمع معاملات: 20:03
تعداد معاملات: 944960
ارزش معاملات: 61,921,290,012,075
حجم معاملات: 7,547,028,046
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 36,495,586,981,441,900