آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 410694.53
تغییر شاخص: 0.1786
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
زمان سرجمع معاملات: 17:36
تعداد معاملات: 696287
ارزش معاملات: 37,119,799,130,547
حجم معاملات: 6,384,731,020
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 14,934,825,881,295,700