آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 234879.41
تغییر شاخص: -0.9567
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
زمان سرجمع معاملات: 15:24
تعداد معاملات: 271936
ارزش معاملات: 11,469,538,252,158
حجم معاملات: 3,417,491,774
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 8,929,307,652,041,120