آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 130476.88
تغییر شاخص: -0.3443
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
زمان سرجمع معاملات: 12:53
تعداد معاملات: 90941
ارزش معاملات: 3,520,299,808,762
حجم معاملات: 1,151,393,089
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 4,985,760,041,567,010