آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 165040.88
تغییر شاخص: -0.1882
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
زمان سرجمع معاملات: 11:15
تعداد معاملات: 74186
ارزش معاملات: 2,097,486,608,496
حجم معاملات: 771,557,904
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,263,060,139,493,530