آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 156154.97
تغییر شاخص: -0.6101
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
زمان سرجمع معاملات: 12:56
تعداد معاملات: 110491
ارزش معاملات: 3,382,956,032,294
حجم معاملات: 1,089,168,276
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 5,973,243,008,876,550