آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 182929.09
تغییر شاخص: 0.0520
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
زمان سرجمع معاملات: 17:19
تعداد معاملات: 441607
ارزش معاملات: 13,075,990,304,820
حجم معاملات: 3,826,497,918
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,978,785,018,543,700