آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 180601.45
تغییر شاخص: 3.3033
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
زمان سرجمع معاملات: 15:42
تعداد معاملات: 215795
ارزش معاملات: 9,451,290,478,788
حجم معاملات: 2,883,107,444
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,889,929,544,614,610