آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 99522.18
تغییر شاخص: 0.2998
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
زمان سرجمع معاملات: 14:18
تعداد معاملات: 76594
ارزش معاملات: 3,541,358,477,619
حجم معاملات: 1,272,935,590
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,967,037,739,703,410