آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 165106.96
تغییر شاخص: -0.1482
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
زمان سرجمع معاملات: 10:56
تعداد معاملات: 66419
ارزش معاملات: 1,924,591,730,512
حجم معاملات: 706,940,085
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,266,072,806,266,690