آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 95523.89
تغییر شاخص: 0.0012
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
زمان سرجمع معاملات: 16:05
تعداد معاملات: 35910
ارزش معاملات: 1,119,452,555,674
حجم معاملات: 427,189,428
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,799,030,452,420,020