آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 98821.36
تغییر شاخص: 0.1956
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
زمان سرجمع معاملات: 93:63
تعداد معاملات: 13364
ارزش معاملات: 415,036,024,864
حجم معاملات: 184,458,494
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,939,630,563,039,410