آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 188575.76
تغییر شاخص: 3.0868
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
زمان سرجمع معاملات: 15:25
تعداد معاملات: 163100
ارزش معاملات: 9,206,934,657,251
حجم معاملات: 2,692,884,041
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 7,195,362,476,453,790