آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 340240.78
تغییر شاخص: 1.3249
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
زمان سرجمع معاملات: 11:57
تعداد معاملات: 492664
ارزش معاملات: 22,095,298,333,792
حجم معاملات: 4,850,915,420
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 12,413,497,007,918,700