آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1655408.15
تغییر شاخص: 2.1010
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
زمان سرجمع معاملات: 15:14
تعداد معاملات: 1801758
ارزش معاملات: 153,309,330,537,499
حجم معاملات: 9,399,146,442
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 62,083,539,558,020,700