آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 109069.55
تغییر شاخص: 0.1807
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
زمان سرجمع معاملات: 11:01
تعداد معاملات: 65599
ارزش معاملات: 2,474,432,719,255
حجم معاملات: 939,519,741
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 4,199,183,392,327,690