ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻏﺪﯾﺮ (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) در ﺗﺎرﯾﺦ 1390/04/07 و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 480192 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ورود مؤثر به زنجيره توليد فلزات اساسي (آهن، مس و آلومينيوم و .....) و همچنين گسترش و تثبيت فعاليت هاي حوزه صنعت و معدن
سرمايه گذاري در حوزه آلومينيوم (آلومينيوم جنوب) زنجيره فولاد (شرکت فولاد آلياژي، شرکت غدير ايرانيان و فولاد ني ريز) حوزه معدن (شرکت گوهر زمين و نيکل کاران کبير فارس) و همچنين تجهيزات الکتريکال (موتوژن).
شرکت سرمايه گذاري غدير مالک 100 درصد سهام اين شرکت مي باشد.

ارتقاء سرمايه گذاري حوزه صنعت و معدن با هدف افزايش سهم بخش صنعت و معدن به 20 درصد پورتفوي سرمايه گذاري غدير و همچنين يکي از ده شرکت مادر تخصصي در حوزه معدن و صنايع وابسته به آن در سال 1400.

 • ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻏﺪﯾﺮ ﻧﯽ رﯾﺰ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮژن
 • ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژي اﯾﺮان
 • ﺷﺮﮐﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﻏﺪﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 • ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺟﻨﻮب
 • ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮ زﻣﯿﻦ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮔﻞ ﮔﻬﺮ
 • ﺷﺮﮐﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ارﻓﻊ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس
 • ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزى ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺎﺿﻰ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻗﺸﻢ
 • شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر
 • ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري 65 درﺻﺪي در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻏﺪﯾﺮ ﻧﻰ رﯾﺰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 800.000 ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﻰ.
 • ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺪن ﻧﯿﮑﻞ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻧﯿﮑﻞ دار
 • ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري 10 درﺻﺪي در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻗﺸﻢ.
 • ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﺮﺧﻰ از ﭘﺮوژه ﻫﺎى در ﺣﺎل اﺟﺮاى اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺻﻮف وارد ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.