ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺪﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ 1376/8/22 ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 135658 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎﻫﺪف اﯾﺠﺎد ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ، راه اﻧﺪازي و اداره اﻧﻮاع ﻃﺮﺣﻬﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي دراﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ از ﺳﺎل 1382 رﺳﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻏﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﮏ 100 درﺻﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 3350 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن، ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺮق، ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﯿﻤﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن 10 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.

شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير یکی از هلدینگهای برتر صنعت سیمان کشور می باشد که در پرتو ارزش محوري و با حفظ سهم بازار خود و مديريت شايسته شرکت هاي تابعه، بالاترين بازده صنعت سيمان را کسب نموده است.
 • رسالت شرکت کمک به عمران و آباداني و استحکام بناهاي کشور مي باشد.
 • ما با فعاليت متعهدانه در صنعت سيمان و بتن آماده و ارائه محصولات با کيفيت برتر و خدمات شايسته، تلاش مي کنيم اولين انتخاب مشتريانمان باشيم.
 • ما به عنوان برترين هلدينگ تخصصي سيمان ضمن حفظ سهم بازار و تثبيت موقعيت خود در بازارهاي داخلي، حضوري مستمر و خوشنام در ساير کشورهاي منطقه خواهيم داشت.
 • ذينفعان محوري گروه شامل سهامداران، کارکنان و مشتريان مي باشد. ما براي افزايش رضايتمندي و برخورد عادلانه با انتظارات آن ها (به ويژه حداکثر نمودن سود پايدار براي سهامداران) خود را متعهد مي دانيم.
 • ردیف شرکت های زیرمجموعه درصد
  1 شركت سيمان شرق 48.61%
  2 شركت سيمان سپاهان 50.84%
  3 شركت سيمان كردستان 52.88%
  4 شركت سيمان دشتستان 48.5%
  5 شرکت سرمايه گذاري دي 100%
  6 شركت سرمايه گذاري آذر 100%
  7 شركت سيمان ساروج بوشهر 30%
  7 شركت سيمان ساروج بوشهر 30%
  8 شركت مهندسي تحقيقات غدير مهر ايرانيان 100%
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﮐﻮره و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ 3/6 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻي رﻫﻨﻮرد ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﻧﯿﮑﺎن ﺗﺠﺎرت ﺷﻔﻖ
 • ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤـﺎن ﺷـﺮق ﺑﺎ دوﮐﻮره و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﭙﻬﺮ ﺷﺮق
 • ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺮق
 • ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺷﺮق
 • ﺷﺮﮐﺖ آﻫﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺮق
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺮق ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ 300 ﻫﺰار ﺗﻦ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮره و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ 1/5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﺑﺮ ﮔﺮوس
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮره و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ 1/4 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻨﺪدﺷﺘﯽ (ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺣﺪاث) ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﻮن
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري آذر
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري دي
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻏﺪﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯽ رﯾﺰ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎروج ﺑﻮﺷﻬﺮ